Debatt: ”Lars Leijonborg blandar ihop studentkårer och -nationer” – UNT

PUBLICERAT 6/2 2009

REPLIK. Lars Leijonborg förvånar i sitt svar (UNT Debatt 1/2) till rektorerna, nationernas samordningsorgan och kårerna vid Uppsala och Lunds universitet angående kår- och nationsobligatoriefrågan. Till att börja med diskuterar Leijonborg endast kårer och kårobligatoriet och nämner inte nationerna i artikeln, trots att ursprungsartikeln hade fokus på just nationerna. Han påstår efter att ha skrivit om kårerna att obligatoriet funnits ända sedan 1600-talet, men Uppsala studentkår är landets äldsta kår och bildades 1849.

Det är uppenbart att Leijonborg egentligen menar nationerna men talar här om kårerna, vilket av en högskoleminister är minst sagt oroväckande.

Leijonborg nämner remissvaren från universiteten och kårerna i Uppsala och Lund angående ett obligatorieavskaffande, men han skriver inte vad som stod i dem, nämligen bland annat att Uppsala universitet inte anser ”att det på något sätt är vare sig lämpligt eller nödvändigt att avveckla nuvarande kårobligatorium”.

Universitetet anser också att en avveckling är förenad med ”ett stort risktagande”. Om Leijonborg alls har läst remissvaren vet han också att ”Universitetet betraktar därför de av utredaren angivna 310 kronorna per helårsstudent som bidrag för studentmedverkan som ett absolut mini­mum”. Lunds universitet skriver vidare ”att utan tillräcklig konsekvensanalys låta genomföra en förändring, när andra utredningar som i hög grad berör universitetets autonomi och studenternas studiesociala situation snart ska lägga förslag, är enligt Lunds universitet förhastat”.

Även Uppsala kommun lyfter i sitt remissvar upp vikten av kårerna och nationerna och att bidragen måste vara på en sådan nivå att de inte behöver dra ner på verksamheten.
Vidare anser Leijonborg att man inte behöver blanda samman autonomiutredningen och kår­obligatoriet, vilket dock är tvärt­emot vad båda utredarna och and­ra instanser i frågan hävdat, då de många gånger påpekat att utredningarna hör samman men de har kommit i olycklig ordning!

Som avslutning blandar Leijonborg samman kårer och nationer än en gång när han tror sig veta att medlemmarna kommer vara kvar vid kårerna i Uppsala och Lund om de är aktiva studenter.
Vi är säkra på att majoriteten av Uppsalas studenter är starkt positiva till nationernas existens. Men vad Leijonborg inte tänker på är att i Uppsala och Lund är det nationerna som har den socia­la verksamheten för medlemmarna, medan kårerna arbetar mer i skymundan med kontinuerlig utbildningsbevakning, studentinflytande, påverkansarbete mot kommunen och andra frågor som är förknippade med allmännytta, och som studenter kan ta del av oavsett medlemskap.

Så i Lund och Uppsala så är det faktiskt större risk att kårerna tappar medlemmar än i and­ra städer.

Det vore ödesdigert att sopa bort den starka organisatoriska grunden till allt det jobb kårerna gör för att förbättra studenternas studiesituation genom att avskaffa obligatoriet utan att ge det statsbidrag som utredningen talar om. Det Leijonborg nu måste inse är att kårerna faktiskt kommer att behöva allt det ekonomiska stöd som föreslås i utredningen. Det är en absolut miniminivå, och utan det riskerar verksamheten att bryta samman. Därför hoppas hela kårvärlden på att det förslag som kommer från regeringen är ansvarsfullt, med god finansiering och en rimlig tidsplan för en långsam övergång. Vi vill inte se något hastverk, vare sig för nationer eller kårer!

Uppsala studentkår
Klas-Herman Lundgren
ordförande

Lunds Universitets Studentkårer
Petter Forkstam
ordförande

UNT 6/2 2009