Synen på studenter och deras ekonomi

Nu har studiesociala kommittén släppt sitt förslag och vi på Uppsala studentkår är väldigt tveksamma, vi kallar det ”Mycket väsen för mycket lite” i vårt pressmeddelande och på SvD debatterar jag idag angående förslaget. Vårt pressmeddelande:

Den studiesociala kommittén lade idag fram sitt betänkande Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28). Utredningens direktiv var att undersöka och underlätta studenternas sociala situation, bland annat med avseende fenomenet att studenter ofta hamnar mellan trygghetssystemens stolar, men även med avseende på studiemedlens storlek. När nu resultatet av kommitténs arbete läggs fram kan Uppsala studentkår konstatera att resultatet är ganska klent – förbättringarna är få och uppvägs med råge av försämringarna.
–    Det är väldigt positivt att utredningen föreslår att studiemedlet ska höjas, det är verkligen på tiden, säger Malena Ranch, vice ordförande vid Uppsala studentkår, med ansvar för studiesociala frågor. Dock verkar Leijonborgs kommentarer från presskonferensen tyda på att löftet om en höjning kanske inte alls blir verklighet.
Samtidigt införs andra förändringar i studiemedelssystemet. Antalet utbetalningar för helårsstudenter minskar till nio, vilket gör att studenterna står utan försörjning under tre månader per år. Den generella rätten till studiemedel begränsas också till fyra år, med rätt till förlängning efter prövning. Samtidigt höjs också fribeloppet kraftigt.
–    Förslaget att inskränka rätten till CSN syftar till att öka genomströmningen i den högre utbildningen, men kan i praktiken komma att leda till motsatsen, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande vid Uppsala studentkår. Studenter kommer att fastna i systemet lättare och det blir svårare att välja om eller bredda sin utbildning tvärvetenskapligt. Det är också tydligt att det höjda fribeloppet är en uppmaning till studenter att arbeta mer vid sidan av studierna, något som knappast kommer leda till fler tagna poäng.
Bland förslagen finns också möjligheten att studera på halvtid och vara sjukskriven på halvtid, något som vore en klar förbättring. Samtidigt kvarstår studenternas karensmånad och brist på havandeskapspenning, och inte heller har studerandevillkoret i a-kassan ingått i utredningens mandat. Även möjligheten att få bostadsbidrag föreslås begränsas kraftigt, då studiemedlets bidragsdel skall räknas upp med en faktor 1.4, istället för som idag 0.8, när man beräknar den inkomstgrundade rätten till bostadsbidrag.
–      Den studiesociala utredningen hade möjlighet att ta ett unikt helhetsgrepp på studenternas sociala situation och göra en kraftfull insats för att underlätta högre studier för alla, men särskilt för dem från studieovana miljöer, säger Malena Ranch. Av detta har det dock inte blivit mycket av, och resultatet av kommitténs arbete är så klent att det inte lär göra någon glad.

Ännu mer bekymrande är sedan att Leijonborg tvekat gällande om det blir någon höjning av studiemedlet alls. Det värsta tänkbara scenariot vore om man genomför de negativa förändringarna, t.ex. de spärrar som försvårar rättigheterna till studiemedel, utan att höja studiemedlet. Se Leijonborgs kommentarer här.

Så här ser man för övrigt på studenterna på utbildningsdepartementet (från ett pressmeddelande som inkommit), istället för att prata om höjt studiemedel eller trygg finansiering av studierna vill man använda dem till hushållsnära tjänster som billig arbetskraft;

”2009-04-01 Studiesociala kommittén föreslår i ett tillägg till sitt slutbetänkande Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) att inkomster från s k hushållsnära tjänster inte ska räknas in i fribeloppet för studerande. – Jag ser positivt på förslaget. På det här sättet kan studenter i större utsträckning än i dag hjälpa till med barnpassning, städning och liknande. Det är också till stor nytta för den växande grupp i samhället som är i behov av det.”

April april ( 🙂 )

Sedan igår har jag varit på internat med Dekanerna för Uppsala universitet och diskuterat förändringar i lärarutbildningen, samverkansfrågor, ledarskap, arbetsmiljö, det utbildningspolitiska läget och annat spännande. Snart är det dags att ta sig tillbaka till Uppsala och skriva motioner inför SFS-FUM.

Jag återkommer med rapport om förra veckan när det finns lite mera tid.