Öppet brev till riksdagens ledamöter inför budgetförhandlingarna

ÖPPET BREV

På fredag träffas regeringen för överläggningar och budgetdiskussioner på Harpsund. De prioriteringar som spikas in i höstens statsbudget kommer att ha stora konsekvenser för nästa år. Från Sveriges förenade studentkårers (SFS) sida hoppas vi på tydliga satsningar på den högre utbildningen och studenterna med stärkta resurser till grundutbildning och en fullföljd satsning på det studiesociala området. SFS kräver att alla studenter ska ha rätt till 15 timmar lärarledd tid i veckan och att studiemedlet höjs med 900 kronor i månaden.

Centerpartiet har i dagarna meddelat att man vill satsa på en ”kännbar” höjning av studiemedlen och fribeloppsgränsen för studenterna. Vi är mycket glada över detta. En studiemedelshöjning är något som studenterna länge väntat på och som dessutom ofta utlovats. Vi hoppas verkligen på att Centerpartiet inte blir de enda som går på den linjen. Studenter går i dagsläget back varje månad och bristen på studentbostäder tillsammans med den ökade arbetslösheten förbättrar inte deras levnadssituation. Det Finanspolitiska rådet har dessutom flera gånger lyft en studiemedelshöjning som en bra stimulansåtgärd. Ett höjt studiemedel skulle dessutom göra det enklare för studenter att kunna koncentrera sig på studierna istället för att ofta nödgas strunta i dem för att extraarbeta. Extraarbete ska vara en möjlighet, inte en nödvändighet.

Dock är det mer än studiemedlet som står på spel. Nu när det börjar synas sprickor i de ekonomiska stormmolnen behöver Sverige i dagsläget satsa på utbildningssektorn. Ett flertal undersökningar visar att Sverige inte investerar tillräckligt i högskoleutbildningarna, vilket gett upphov till grava och akuta kvalitetsbrister. Högskoleverket (HSV) har visat att kostnaderna har ökat mycket mer än statens resurser till högskolorna. I realiteten har detta medfört att vissa studenter endast får några få timmars undervisning per vecka. Detta trots att heltidsstudier ska vara en heltidssyssla. 15 timmars undervisning per vecka borde vara en miniminivå för alla utbildningar hävdar vi på SFS bestämt. Tid för diskussion och kritiskt tänkande försvinner nu, samtidigt som resurser saknas för viktiga aspekter som internationalisering, arbetslivsanknytning och tvärvetenskapliga perspektiv. Därför måste denna resursbrist åtgärdas innan det är försent. Därtill behövs resurser för att ta emot den kraftigt ökade mängden som vill studera vid högskolan på grund av större ungdomskullar och den stigande arbetslösheten. Vi får inte tappa bort dessa, i dagsläget utbildar 11 OECD-länder fler unga vuxna än Sverige. Satsar vi inte på utbildning nu kommer vi att långsiktigt förlora i den internationella konkurrensen. Sverige har haft en fördel genom välutbildad arbetskraft, den fördelen hotas försvinna om vi inte skjuter till pengar till utbildningen.

SFS och studenterna efterfrågar tydliga indikationer på att riksdagen menar allvar med svensk utbildning. Visa vägen!

Klas-Herman Lundgren
Ordförande, Sveriges förenade studentkårer