Avgifter och resurser, utbildningskvaliteten på spel…

I dagarna börjar debatten ta fart i utbildningsvärlden igen. Själv far jag runt i Sverige med tåg en massa och hälsar på kårer samtidigt som det träffas politiker och makthavare. Spännande dagar men sällan lugna. Ska försöka skriva mer om mitt resande i något inlägg framöver.

Studentinflytandet

Två lärosäten, Lunds och Stockholms universitet har gått ut med att de stödjer studentkårerna ekonomiskt i linje med Erland Ringborgs obligatorieutredning. De fyller alltså i med de medel som skiljer mellan utredningens förslag på miniminivå gällande statsanslag till kårerna, 310 kr per helårsstudent inom kårens verksamhetsområde, och de ynka 100 kr som klubbades igenom utifrån regeringens förslag. Detta visar tydligt på att när staten centralt inte sköt till medel så måste lärosätena istället gå in med medel som tas från utbildningarna, tyvärr riskerar detta förstås kårernas oberoende. Det är dock mycket positivt att Lund och Stockholm sett vikten av fungerande kårer och ett bra studentinflytande för utbildningskvaliteten och nu stödjer kårerna ekonomiskt. Jag hoppas på att fler lärosäten följer samma exempel.  Tidningen Studentlivs kartläggning tyder även på att så är fallet. Detta är också ett tecken på att staten bör ta och lägga fördelningen centralt för att fördela medlen jämt och rättvist utan att riskera kårernas självständighet.

Studieavgifter

Här är debatten het igen efter inlägg från rektorer och prorektorer. Det har alltså förekommit kritiska debattartiklar angående det kommande förslaget, skrivna av rektorer och prorektorer från lärosäten som bland annat Lunds och Göteborgs universitet, Mälardalens och Dalarnas högskola samt KTH. Här är en artikel från GP och en från DT. Jag och Robin har en öppen artikel om avgifter ute precis, läs den gärna här.

I Australien har vi även sett ett extremt exempel på en kollaps i systemet där många studenter nu betalt avgifter i onödan, ett sådant utbildningssystem vill vi inte ha.

Resurser och lärarledd tid

Jag är intervjuad i senaste numret av tidningen Universitetsläraren, där SFS och Sveriges universitetslärarförbund, SULF, har tagit samma linje gällande vikten på mer lärarkontakt och resurser till grundutbildningen. Jag var även med på en debatt om resurser och annat mot kansler Anders Flodström på Högskoleverkets kårdag. Det var väldigt trevligt även om vi var överens om mycket, såsom att det måste till miljardbelopp för att ordna till grundutbildningen. En artikel om dagen finns i HSV:s tidning här.

flodisherman

Idag 23/11 är jag även med i en paneldebatt kopplat till den rapport som TCO släpper om bristen på  lärarledd tid. Här kan ni läsa vad TCO genom deras ordförande Sture Nordh har att säga.

(bland annat:

”TCO och Sveriges förenade studentkårer driver gemensamt kravet att studenter ska garanteras minst 15 timmars lärarledd undervisning i veckan.

– Det behövs ett kvalitetslyft för högskolan. TCO föreslår i ett första steg att ersättningsnivån för de studenter som har minst lärarledd tid höjs med 30 procent och att kursutbuden ses över för att öka kvaliteten på utbildningen snarare än antalet kurser. Det är investeringar som kommer att ge mångfalt tillbaka, till den enskilde individen och till Sverige som kunskapsnation, avslutar Sture Nordh.”)

Ute i Europa demonstrerar studenterna nu alltmer mot avgifter och antagningsregler, i Österrike har universitetet i Vienna och flera andra lärosäten ockuperats, och protester syns nu t.o.m. i Sverige, fast inte lika stora. Den största protesten i Österrike verkar ha innefattat 40 000 studenter.