Högskoledebatten hettar upp – hela historien

Som ni säkert märkt så har debatten gått het mellan departementet och Högskoleverket de senaste veckorna. Detta efter att departementet, med hänvisning till lärosätenas autonomi, förkastat det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem för den högre utbildningen som Högskoleverket, i nära samarbete med sektorn, hade utarbetat. I stället lade departementet fram ett eget förslag, bara 20 dagar innan propositionen i ärendet ska läggas. Datta inlägg är ett försök att ge en kortfattad sammanfattning över vad som hänt.

Jag och Sveriges förenade studentkårer ifrågasätter starkt att det skulle vara mer frihetligt att låta staten genom departementet sätta ner foten och köra över hela sektorn. Jag har suttit med från SFS sida under stora delar av arbetet med systemet och kan inte förstå hur det kunde sluta så här när sektorn äntligen hade ett system som alla kunde sätta tilltro till.

Precis innan jul när vi på SFS fick höra att studentenkäten inte skulle vara med i systemet enligt departementet, jag satt i arbetsgruppen och arbetet lades på is, så blev vi ytterst förvånade och skickade i januari in en skrivelse till departementet och utbildningsutskottet. Det kändes underligt att ha kommit så långt i arbetet att enkäten testades på studenter på lärosäten och sedan få höra att den inte skulle finnas med i systemet. Att studenters åsikter bör utgöra en del av grunden för ett kvalitetsvärderingssystem är självklart. Studenterna är de som upplever lärandeprocessen i utbildningen. Hur de upplever att mål och resultat är kopplade, hur deras generiska kunskaper prövas, vilken arbetslivsanknytning de får ta del av i praktiken o.s.v. är alla relevanta kvalitetsaspekter. Studentåsikter i resursstyrning och kvalitetsutvärderingar används dessutom i andra länder, bland annat i Australien som använder studentenkäter som en del i resursstyrningssystemet.

Sedan fortsatte arbetet med systemet medan det inte sades så mycket från departementet till oss, mer än att ingenting var klart eller säkert. Trots att jag satt i referensgruppen var ovissheten stor. Osäkerheten ökade och i slutet på februari hade Högskoleverkets insynsråd (där SFS har representation) ett extrainsatt möte med anledning av detta. Efter mötet skickade rådet ett brev till minister Tobias Krantz. SFS skickade sedan den 2/3 in ett eget brev till Tobias Krantz för att lyfta det som vi såg som problematiskt. Vi kunde inte förstå hur den svenska förvaltningsmodellen kunde frångås på det sätt som skedde och varför studenternas åsikter nu sopades undan.

Den 3/3 var SFS på Rosenbad på ett så kallat avstämningsmöte med rektorer, SUHF och SULF där departementets förslag presenterades. Cirka 20 dagar innan propositionen ska läggas till riksdagen fick vi se en Powerpointpresentation av ett inte tidigare sett till stor del omarbetat förslag, utan detaljer. SFS ställde sig inte bakom det nya förslaget eftersom vi inte har kunnat få ta del av några detaljer. SFS, SUHF, lärosätena och SULF hade en relativt enad ifrågasättande och tämligen kritisk linje efter presentationen. Högskoleverket verkade inte vara inbjudet. Det påpekades ett flertal gånger att sektorn i stort stödjer Högskoleverkets förslag som har god förankring och att vi vill se jämförbarhet, transparens och likvärdighet. SFS och SUHF påpekade även att det är viktigt att systemet är EU- och Bolognaanpassat, att mätande av lärandemål inte är en motsättning mot ökad autonomi och att beredningen hos departementet har varit märklig. Vi rapporterade sedan på hemsidan om mötet och såg stora brister med det nya förslaget som tappade bort det mesta som var viktigt i ursprungsförslaget. Sedan skickade vi in utförliga kommentarer till departmenetet, läs dem här. SULFs kommentarer finns här och även dessa var kraftigt kritiska.

Sedan gick Anders Flodström, Universitetskanslern på Högskoleverket, ut i Universitetsläraren och berättade precis vad han tycket om hur ärendet skötts av departementet. Det var rakt på sak och väldigt ärligt. Några minnesvärda citat var ”Det är en viktig debatt, jag hade inte heller haft något emot en kompromiss kring vårt förslag, men amatörismen och lekmannamässigheten i departementets agerande är något annat.”, ”Jag trodde att regeringen stod för en positiv riktningsförändring, för ett kunskapssamhälle. – Men avgiftspropositionen blir ett dråpslag mot internationaliseringen och när det gäller autonomireformen får man inte till det nya huvudmannaskap som skulle ha ökat lärosätenas frihet.” samt ”– Departementet har lekt högskoleverk och tagit fram ett amatörmässigt förslag som går emot det förslag till kvalitetsreform som är förankrat hos sektorn, universitetsledningar och studenter.”

Flodström har sedan även sammanfattat det hela väl på Högskoleverkets hemsida och avslutar där med orden; ”Som ny universitetskansler var jag entusiastisk över att få delta i — och vara ett verktyg för — en utveckling av universitet och högskolor i den riktning som regeringen aviserade. När jag nu ser hur idéerna ska bli verksamhet blir jag tveksam. Det är politikens ansvar att vara tydlig med idéerna och genom uppdrag till myndigheterna få dessa idéer förverkligade. Vad jag under sista året sett är en mikrostyrning av hur ett nytt kvalitetssystem ska se ut utan att Utbildningsdepartementet i klartext talat om för Högskoleverket vad som är felet med det förslag vi lämnat. Att sedan tjänstemän på departementet tar fram ett eget förslag som står i strid med våra åtaganden i Europa är orimligt. Idéer förverkligas genom den framtid de skapar!”

Debatten tog fart och SULFs ordförande intervjuades i SvD. Företrädare för Göteborgs och Lunds universitet samt studentkårerna vid lärosätena skrev i artikeln ”Högskolorna körs över” sedan nyligen i Sydsvenskan att de hoppas att högskole- och forskningsminister Tobias Krantz ändå lyssnar till invändningarna mot det föreslagna systemets brister. Jag uppmande studentkårerna att skriva ett öppet brev till departementet och kårerna var snabba att skriva. Många ute i studentrörelsen är fruktansvärt upprörda över att sådant här kan få ske. Umeå studentkår, Lunds universitets studentkårer, SöderS studentkår vid Södertörn, Uppsala studentkår, Växjö studentkår, Göteborgs universitets studentkårer, Högskolan västs studentkår, Karlstad studentkår, FFS med flera vet jag bekräftat har skickat in brev till departementet.

Vi släppte även pressmeddelandet ”Det nya kvalitetssäkringssystemet är inte kvalitetssäkrat”.

Sedan gick Tobias ut på Newsmill med en artikel baserad på det brev han skickat till rektorerna, med den ytterst märkliga titeln ”Vi kommer att gynna universitet med flitiga studenter”. Att flitighet skulle vara rätt sätt att kvalitet på en utbildning är något jag motsäger mig starkt. Därför svarade jag på angående detta på Newsmill.

Nästa vecka förväntar vi oss få se förslaget, ett förslag som vi inte ännu sett mycket mer än en Powerpoint-presentation av. Tyvärr verkar varken studenternas, Högskoleverkets eller lärosätenas protester nå fram. Igår var insynsrådet på möte med ministern, det ska bli spännande att höra vad det mötet gav.

Mikael Damberg från (S) har även ställt en fråga till Tobias Krantz i ämnet, som går att läsa här.

German Bender som är utredare på TCO har även bloggat om ämnet här och Twitter samt Facebook har fyllts av kommentarer.