Genomslag av SFS åsikter i frihetspropositionen

SFS har fått stort genomslag i autonomipropositionen igår om lärosätenas förhållande till staten. Skrivningarna om borttagandet av kollegiala organ har mjukats upp lite och nedan följer två större förändringar där vi fått genomslag. Därtill omnämns SFS en hel del gånger som remissinstans i propositionen och många av våra åsikter gällande studentinflytande finns med. Dock har vi, som vårt pressmeddelande omnämner, fortfarande problem med stora delar av förslaget. Speciellt att en del regelverk och garantier försvagas, vilket i slutändan kommer att drabba studenterna. Delar av förslaget stärker högskolestyrelsernas makt och minskar då lärarnas och studenternas inflytande. Till exempel behövs det tydliga organ inom lärosätena för att inte ledningens makt ska bli för stor och för att studenterna och lärarna ska få komma till tals på ett bra sätt.

Lite mediaträffar gällande autonomin, SSR, UNT, R&D Stor skepsis till ökad frihet för universiteten. Socialdemokraterna är mycket upprörda och vill kalla ministern till riksdagen för att svara för kaoset i högskolevärlden.

Sulf skriver att avregleringen är ett kvalitetshot

Autonomiremissen, SFS-highlights:

Sid 81:
Flera remissinstanser anser att även innehållet i dessa ska regleras i högskoleförordningen i syfte att värna frågor som avser utbildningens kvalitet, studenternas rättssäkerhet och studenternas mobilitet. Regeringen anser att de synpunkter som har framkommit är värdefulla och kommer därför i det fortsatta beredningsarbetet att överväga hur bestämmelserna om kurs- och utbildningsplanerna bör se ut. Regeringen vill dock understryka att oavsett om innehållet i kurs- och utbildningsplanerna regleras i högskoleförordningen eller av universitet och högskolor bör planerna ange den information som behövs ur ett studentperspektiv och för en uppföljning av utbildningens kvalitet. Det ligger i lärosätenas intresse att planerna utformas på bästa sätt och att såväl kvalitetsaspekter som behovet av tydliga regler för studenterna i fråga om utbildningen beaktas. Som Högskoleverket har påpekat i sitt remissvar ställer även tillsynen krav på att vissa föreskrifter finns.”

Här måste vi fortsätta att arbeta för att visa vikten av dessa grundstommar för utbildningen.

Sid 42:
Fakultetsnämnden har i dag ett utpekat ansvar för vissa frågor som anges förutom i högskolelagen i bl.a. högskoleförordningen, exempelvis vad gäller utbildning på forskarnivå och vissa frågor som rör anställningar. Överklagandenämnden för högskolan och SFS påtalar i sina yttranden att förslagen kan få konsekvenser för utbildning på forskarnivå ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Regeringen delar remissinstansernas uppfattning om vikten av att värna studenters rättssäkerhet. Det bör göras en översyn av de bestämmelser i högskoleförordningen och andra förordningar som ansluter till högskolelagen som behandlar uppgifter som fakultetsnämnder och särskilda organ har i dag, bl.a. vad gäller ansvaret för utbildning på forskarnivå.