Nordiskt-baltiskt samarbete i kampen mot studieavgifter

Under helgen har vi haft NOM, ett nordiskt-baltiskt ordförandemöte för de nationella studentrörelserna i Göteborg. Det var vi på  Sveriges
förenade studentkårer (SFS) arrangerade det med stöd av Filosofiska Fakulteternas Studentkår och Göteborgs Universitet, stort tack till dem. Bilder finns här.

Vice ordförande i European Students Union, Allan Päll som deltogvid konferensen anser att det är ett stort problem och att utbildningskvaliteten i flera delar av Europa är hotad. ESU och SFS menar att staternas regeringar ska ta sitt ansvar vad det gäller finansieringen och inte heller lägga över ansvaret på studenterna genom avgifter. Det handlar i grunden om att lägga grunden för tillväxt och utveckling i Europa. Det är ett ansvar vi alla måste ta för att vi ska säkra välfärd och konkurrenskraft.

Några intressanta problem vi pratade om gällande studieavgifter var;

 • Spänning mellan olika studentgrupper, de som betalar och de som får gratis
 • Olika priser olika universitet? Även kurser förstås…
 • Frånvaron av kvalitetsökningar…
 • Påverkan på vilka studenter som blir kvar efter att avgifterna införts, det blir inte samma socioekonomiska grupper…
 • Trenden är att avgifterna för inhemska studenter kommer efter riksdagsval, ofta tyst innan men plötsligt är debatten framme…
 • I Danmark var alla emot avgifter för danska studenter. Sedan tredjelandsstudenter… sedan deltidstudenter nu pratas det om avgifter för alla. Förväntar sig ett förslag på avgifter efter nästa val.
 • Finland samma sak, nu pratas om avgifter för alla, framfört av tankesmedjor i debatten. Vi fick rådet att inte vara lugna över den utveckling vi ser…

Olösta ärenden gällande studieavgifter i Sverige för icke-europeiska studenter, några exempel på små frågor…

 • Avgiftsskyldiga studenter kan dyka upp var som helst i systemet, oavsett undervisningsspråk etc. Det måste kunna hanteras på ett bra sätt.
 • Lärosätena har olika önskemål om att sköta nära nog hela resp olika delar av processen själva. Det måste utrönas var ett lärosäte kan kliva ur resp. in i en (mer) gemensam hantering.  Exempel: Migrationsverk och Skatteverk delar automatiska tjänster med VHS – hur är det med ett lärosäte som vill sköta allt själv?
 • Statliga stipendierna – vem fördelar på lärosäten, när och hur? Avgörande för annonsering, för studenternas beslut, för lärosätenas möjligheter att styra… Marknadsföring och stipendier måste hänga ihop. Vad marknadsförs och kan lärosätena leva upp? Ännu helt oklart och okänt, propptexten;

För att möjliggöra kontinuerliga omfördelningar av stipendiemedel utifrån bl.a. söktryck och lärosätenas behovsbedömning bör medlen läggas på en myndighet som kan förmedla medlen vidare till lärosätena och genomföra omfördelningar. Regeringen avser därför att ge en myndighet i uppdrag att hantera det aktuella stipendieprogrammet. ”

 • Lärosätena ska besluta själva om sina studieavgifter… Vad är full kostnadstäckning?

”För att uppnå full kostnadstäckning bör studieavgifterna beräknas så att den långsiktiga självkostnaden täcks. Detta innebär att avgifterna bör sättas så att intäkterna på ett eller några års sikt täcker de kostnader som är direkt eller indirekt förenade med verksamheten. ” Avskrivningstider?  Revisionen?

 • Vad innebär Likabehandlingslagen egentligen för antagningsfrågorna och avgifterna?
 • Vilken är relationen mellan ett lärosäte och en avgiftsbetalande student? Proptext: ”Om betalning av studieavgift skulle kunna innebära att studenter får rättigheter liknande dem i ett civilrättsligt avtal är en fråga som tillsvidare får lösas i rättstillämpningen.” ”See you in court…”
 • Oklar propptext: tre olika definitioner i samma proppavsnitt av vilka som lärosätet ska teckna försäkring för.
 • Beslut om anmälningsavgift kan inte överklagas. Beslut om avstängning vid utebliven studieavgift kan överklagas till ÖHN. Vad händer under överklagandetiden? Hur lång blir den? Återbetalningsskyldigheter?
 • Disciplinåtgärder – ska en avstängd student få pengar tillbaka, ska den betalda studietiden förlängas motsvarande…
 • Vad är ”andra situationer” som kan göra att en student får tillbaka avgiften; ”I de fall en student inte beviljas uppehållstillstånd blir det aktuellt med återbetalning av studieavgiften, varför universitet och högskolor behöver utarbeta rutiner för återbetalning. Det kan även förekomma andra situationer då återbetalning bör ske till en student som är förhindrad att påbörja utbildningen. Regeringen avser att återkomma till denna fråga i förordning.”

 • Vad händer med studenter som blir allvarligt sjuka?