Stort misstag att inte satsa på utbildningskvalitet

Vi skriver idag om vårbudgeten i ett pressmeddelande och i en analys, vi ser satsningar på tillfälliga utbildningsplatser men inte på nödvändig utbildningskvalitet. Detta trots att ordet utbildning nämns 149 gånger.

Så här sa jag om den:

– Regeringen måste se helheten och tänka långsiktigt. Budgeten som Anders Borg presenterar idag saknar de kvalitetssatsningar inom högre utbildning som behövs för att gynna Sverige som en kunskapsnation i världsklass. De behövs för att trygga vår framtida arbetsmarknad, tillväxt och  samhällsutveckling. Jag önskar att utbildning hade nämnts ännu en gång, då i form av en kvalitetsreform, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

SFS vill därför att kommande regering lägger upp en plan för nästa mandatperiod. Vårt förslag är en nödvändig utökning av resurserna i grundutbildningen, det vill säga minst 5 miljarder kronor totalt under kommande mandatperiod i en kvalitetsreform. Dessa medel ska användas till att öka den lärarledda tiden, minska antalet studenter i undervisningsgrupperna, ge lärarna rimlig tid för förberedelse av undervisningen, återkoppling till studenterna och forskning samt öka andelen disputerade lärare fram till 2014. En hög utbildningskvalitet behöver uppnås för att ge internationell konkurrenskraft och en bättre välfärd.

Citat ur själva vårbudgetförslaget som även stödjer vikten av satsningar på en högkvalitativ högre utbildning:

”Utbildning av god kvalitet innebär utveckling för individen och förbättrade förutsättningar för att lyckas på arbetsmarknaden. Välutbildad arbetskraft bidrar till att höja produktiviteten och därmed den ekonomiska tillväxten.”

”Mot detta ska ställas att personer med högre utbildning har en högre produktivitet och anställbarhet, vilket höjer skatteintäkterna och sänker kostnaderna för de offentliga trygghetssystemen i framtiden”

”Forskning och utbildning är därför en förutsättning för att upprätthålla och öka de svenska företagens konkurrenskraft. I förlängningen innebär det att sysselsättningen och välfärden kan öka.”