Debatt: ”Framtiden hänger på utbildningen” – DT

Publicerat 8/5 2010

I Sverige har satsningar på utbildning under de senaste hundra åren lagt en stabil grund för vår tillväxt och välfärd. Vi närmar oss nu snabbt ett globaliserat och kunskapsintensivt samhälle där vi inte har råd att hamna på efterkälken. Tyvärr har resurserna till grundutbildningen i högskolan sedan början på 90-talet sakta men säkert urholkats med omkring 30 procent. Det finns nu helt enkelt mycket mindre pengar att lägga på utbildningen, vilket leder till bristande kvalitet och mindre pengar till lärarledd undervisning. Det får direkta konsekvenser här på Högskolan Dalarna och på längre sikt även nationellt och internationellt.

Själva begreppet utbildningskvalitet har börjat få en sliten stämpel och tilltron till att Sverige satsar på en högre utbildning i världsklass har gått förlorad. Detta trots att en satsning på högre utbildning skulle vara lönsam ur ett långsiktigt och nationalekonomiskt perspektiv. Högkvalitativa utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov av högutbildade skulle stärka Sveriges internationella konkurrensposition och gynna hela samhället.

En utbildningsreform av den större skalan är nu absolut nödvändig för nästa mandatperiod. Detta är en kamp vi i studentrörelsen driver på bred front inför riksdagsvalet i höst. Problembilden är tydlig. Få lärarledda timmar, stora undervisningsgrupper, för lite tid för lärarnas för- och efterarbete samt brist på disputerade lärare. Vi vill därför att kommande regering lägger upp en tydlig plan för nästa mandatperiod.

Vårt förslag är en kvalitetsreform för grundutbildningen, genom en successiv resursökning med en total kostnad på fem miljarder kronor för hela nästkommande mandatperiod. Detta är endast en tredjedel av kostnaden för den senaste forskningspropositionen. Resurserna kan användas till att öka den lärarledda tiden, höja kvaliteten och minska antalet studenter per lärare i undervisningsgrupperna. En sådan satsning under nästa mandatperiod skulle vara en klarsynt och strategisk kvalitetssatsning för en utbildning i världsklass och för hela samhället.

Joacim Svensson

är ordförande i Dalarnas studentkår

Klas-Herman Lundgren

är ordförande i Sveriges förenade studentkårer