Motionera mera

Till kårfullmäktige för Uppsala studentkår har jag motionerat lite angående kårens utbildningspolitiska åsiktsprogram. Uppsala studentkårs utbildningspolitiska åsiktsprogram som finns att tillgå på kårens hemsida reviderades senast i begynnelsen av 2009. Sedan dess har omfattande förändringar skett inom det svenska utbildningssystemet. Studieavgifter har införts, kår- och nationsobligatoriet har avskaffats, autonomireformen har genomförts och många interna faktorer har förändrats vid Uppsala universitet. Därför har jag passat på att yrka om några smärre justeringar i åsiktsprogrammet. Åsiktsdokumentet är nämligen ett viktigt verktyg för hur studenterna opinionsbildar och genom det ges inriktningen för hur kårens ledningopinionsbildar.

EDIT: Mina yrkanden antogs på mötet.

Föreslagna yrkanden

Det är viktigt att införa tydligare skrivningar i verksamhetsplanen om att universitetet ska behandla studenter lika oavsett om de betalar stora summor för sin utbildning eller ej. Det är en mycket aktuell diskussion vid Uppsala universitet och andra lärosäten och kåren bör ha en klar och tydlig åsikt i frågan. Det är också viktigt att universitetets stipendieprogram till studieavgiftsstudenter breddas till fler länder än som nu planeras (Kina och USA). Annars kommer flera studentgrupper som tidigare haft möjlighet att studera i Uppsala att förvägras detta utifrån varifrån i världen de kommer. Det första yrkandet är i linje med kårens verksamhetsplan för verksamhetsåret och har till viss del redan diskuterats i fullmäktige.

Jag yrkar därför följande:

att i det utbildningspolitiska åsiktsprogrammet föra in

Uppsala studentkår kräver

att Universitetet ska erbjuda studenter likvärdig utbildning och lika rättigheter oavsett om de betalar studieavgifter eller ej

att Universitetet ska införa stipendieprogram för studieavgiftsbetalande studenter som riktar sig till en mångfald av länder

 

Jag vill också se att kåren antar en tydligare åsikt om det grundläggande kollegiala beslutsfattandet och studentinflytandet i skuggan av universitetets hett omdiskuterade omorganisering. Därför yrkar jag om detta. Yrkandet är också i linje med kårens verksamhetsplan för verksamhetsåret och har till viss del redan diskuterats i fullmäktige.

Jag yrkar därför följande:

att i det utbildningspolitiska åsiktsprogrammet föra in

att Universitetet ska värna om det kollegiala beslutfattandet och tillse att studenters rättigheter och inflytande inte försvagas vid organisationsförändringar

 

Sen så lyfte jag även följande yrkanden som jag var med och skrev tidigare, men som inte hade skrivits in i  åsiktsdokumentet pga ett borttappat protokoll:


Jag saknar några viktiga och tydliga skrivningar om studentinflytande i åsiktsprogrammet som förtydligar kårens åsikter om studentinflytande efter kår- och nationsobligatoriets avskaffande

Jag yrkar därför följande:

att under rubriken ”Studentinflytande” föra in följande skrivningar som punkter som Uppsala studentkår kräver:

att studenterna själva och inte universitetet skall välja det system som används för att utse studentrepresentanter

att staten ska ge en god ekonomisk grundersättning för studentinflytande till kårerna efter kårobligatoriets avskaffande för att undvika att kårerna hamnar i en beroendeställning till lärosätena

 

att under rubriken ”Studentinflytande” i utbildningspolitiska åsiktsprogrammet sist föra in följande under Uppsala studentkår anser:

att studentinflytande generellt medverkar till en högre kvalitet på utbildningarna

att det behövs en god organisering för att säkerställa studentinflytandet på lång sikt

att studenter inte skall ses som kunder utan som aktiva medaktörer inom Universitetet

 

19 december 2006 beslutade rektor att hållbar utveckling som perspektiv och kunskapsinnehåll skall integreras i samtliga utbildningsprogram och i tillämpliga kurser. Det skulle underlätta kårens arbete med hållbar utveckling om tydligare skrivningar fanns om hållbar utbildning i kårens åsiktsprogram. Förslagen på åtgärder formulerades när kåren senast hade hållbar utveckling som fokusfråga.

Jag yrkar följande:

att under rubriken ”Bildning” i utbildningspolitiska åsiktsprogrammet föra in följande skrivningar som punkter som Uppsala studentkår kräver:

att det ska ges goda incitament för enskilda lärare att integrera hållbar utveckling i sin undervisning

att universitetet ska prioritera arbetet med integrering av hållbar utveckling som perspektiv i utbildningen högt

att Universitetet ska tillhandahålla goda resurser och goda kunskapskällor för lärare gällande hållbar utveckling för att möjliggöra implementeringen av perspektivet i all undervisning

 

Sist men inte minst yrkar jag på några detaljer angående arbetslivsanknytning, härstammande från diskussioner i Akademiska senaten och inom kåren om vad som skulle kunna vara effektiva åtgärder för att stärka arbetslivsanknytningen.

Jag yrkar följande:

att under rubriken ”Arbetslivet och samverkan” i utbildningspolitiska åsiktsprogrammet föra in följande skrivningar som punkter som Uppsala studentkår kräver:

Uppsala studentkår kräver

att det ska ges tydliga incitament för enskilda lärare att verka för arbetslivsanknytning i utbildningen

att institutionerna ska tillse att det finns goda kontaktvägar mellan lärare och universitetets stödfunktioner för arbetslivsanknytning och samverkan

att institutionerna ska sträva efter att implementera arbetslivsanknytning i sina utbildningar