Jämn könsfördelning i styrelser – ett exempel från akademin

Jag har märkt att diskussionen om huruvida företag borde kvotera sina styrelser eller inte har blossat upp igen. Jag vill passa på att skjuta in ett inspirerande exempel.

Uppsala universitet är kanske inte känt som den mest snabbrörliga och progressiva institutionen i samhället. Men det är faktiskt så att universitetet har antagit en jämställdhetsplan som faktiskt kräver att det ska vara jämn könsfördelning på ledande poster och i alla beslutande och beredande organ. Det har även visat sig att detta också efterföljts vid viktiga tillfällen. Till exempel vid tillsättningen av rekryteringsgruppen för ny rektor. Initialt nominerades för många män i första hand och kvinnor i andra hand – då fick lottning tillämpas tills en jämn könsfördelning i gruppen faktiskt uppnåddes.

Jag tycker att universitetets jämställdhetsplan är ett gott exempel som fler (t.ex. företag) skulle kunna inspireras av. Här följer berört avsnitt ur den:

Ur Jämställdhetsplan 2011-2012:

Ledande poster, beredande och beslutande organ

  • Nomineringar till beredande och beslutande organ ska föregås av diskussioner om vilka kvalifikationer och vilken kompetens som behövs, hur uppdragen kan spridas på flera och vilka särskilda metoder som ska tillämpas för att rekrytera fler av underrepresenterat kön. Studentkårer, fackliga organisationer och externa organ med representation i universitetets organ rekommenderas följa samma eller likvärdiga rutiner för nomineringar.
  • Uppsala universitet ska uppnå en jämn könsfördelning på ledande poster samt i beredande och beslutande organ på samtliga nivåer och områden. Både kvinnor och män ska i lika mån nomineras till uppdrag inom universitetet och de organ där universitetet är representerat. De som nominerar till nämnder och/eller styrelser ska inte särskilja vem eller vilka som nomineras att vara ordinarie respektive suppleant. När endast en person ska nomineras till en nämnd och/eller styrelse ska en man och en kvinna föreslås. Avvikelser från dessa nomineringsregler ska skriftligen motiveras.
  • Vid kollegiala val via elektorsförsamling, där det slutliga beslutet tas av överordnad instans, ska elektorsförsamlingens uppdrag vara att nominera minst en kandidat av vartdera könet, för att ge handlingsutrymme åt beslutande instans.

Mer om myndigheter och jämställdhet.