5 miljarder i omsättning & några förslag på utbildningssatsningar

För någon vecka sedan hade vi återigen styrelsemöte med Uppsala universitet. Det är en väldigt underlig känsla att skriva på årsredovisningen och intyga att den ger en ”rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.” Som min vän Christian Stråhlman brukar säga, det blir ett litet ”darr på manschetten”. Däremot har vi studenter förstås möten innan och diskuterar den med studentkåren, jämför med tidigare år och så vidare för att få en inblick i dokumentet.

Årsredovisningen finns att läsa här.

Överlag går det rätt bra för universitetet just nu. Det växer på många sätt. Sammanfattningen som finns i pressmeddelandet säger att det:

omsätter 5 300 miljoner kronor och visar ett positivt resultat för år 2011 på 106 miljoner kronor, samtidigt som verksamheten expanderat. Antalet anställda har ökat med 350 heltider, vilket innebär över 500 personer. Samtidigt var antalet helårsstudenter under 2011 större än någonsin, 23 426.”

Däremot tycker jag att universitetet på ett bra sätt också påminner oss om överhängande problem i pressmeddelandet:

Det är ett rekordhögt söktryck och stort intresse från studenterna, vilket är glädjande. Samtidigt finns utmaningar att ta itu med. Trots den positiva utvecklingen tvingas universitetet under kommande år att dimensionera ned utbildningar. Det beror främst på att de tillfälliga utbildningsplatser som regeringen fördelade för att möta en tuff arbetsmarknad nu dras in, men också på schablonavdrag för studenter som inte tar poäng och på införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför EES-området.

 

Regeringens planer på att dra ner antalet platser på högskolan är något som jag är mycket tveksam till och studieavgifter har jag ägnat otaliga timmar mot att bestrida (läs mina tidigare blogginlägg om studieavgifter). Jag kan tycka att satsningar på kunskap och utbildning vore rätt rimliga och strategiska inför framtiden.

På mötet beslutade vi också om universitetets budgetunderlag till regeringen 2013-2015. I det föreslår universitetet till regeringen vad det tycker är viktigt inför de kommande åren.

I underlaget står det mycket välformulerade tankar om vad som behövs framöver för forskning och utbildning av hög kvalitet. Läs det gärna om ni är intresserade. Bland annat tar det upp behovet av en rejäl resurshöjning på 7 % för att garantera kvaliteten på utbildningarna, behovet av fler stipendier för internationella studenter på grund av studieavgifternas problematiska påverkan på universitetet, dimensioneringsökningsbehovet samt behovet av medel för att hantera kårobligatoriets avskaffande. Totalt för utbildning rör det sig om 209 miljoner fr.o.m. 2013, 230 miljoner fr.o.m. 2014 och 238 miljoner fr.o.m. 2015 när det gäller utbildningen.

Rektor Eva Åkesson uttryckte det så här:

Regeringens höjning av ersättningen för humaniora och samhällsvetenskap är positiv, men långt ifrån tillräckligt om vi ska behålla hög kvalitet och konkurrenskraft på den globala utbildningsmarknaden. Det behövs en generell förstärkning av anslaget, något som både vi och studenterna påtalat vid flera tillfällen, säger rektor Eva Åkesson.

Ett stycke som jag är extra förtjust i från underlaget är följande om bildning. Det belyser aspekter som ligger ganska långt från de som t.ex. Svenskt näringsliv driver, men som är mycket viktiga att komma ihåg när vi diskuterar utbildning:

Uppsala universitets stora bredd och mångdisciplinära forskning är en god grund för att ömsesidigt mellan fakulteter och vetenskapsområden utveckla bildningsmomenten i kursutbudet. För att förbereda studenter för ett yrkesliv där de kan agera som kunniga, självständiga och ansvarsfulla medborgare behöver det ämnesteoretiska kunnandet kompletteras med bildningsinslag. Grundläggande naturvetenskap och frågeställningar rörande etik, hållbar utveckling och mångfaldens förutsättningar är några utbildningsområden.

Studenterna bör också kunna ges möjlighet att läsa litteratur som ställer de stora frågorna, tillfälle att studera konst och musik samt tid att debattera viktiga politiska och sociala frågor. Resultatet av en sådan utbildning lägger grunden för nya perspektiv och ingångar till nya tankar. Universitetet bör ges möjlighet att ytterligare utveckla dessa idéer för morgondagens studenter. Ytterligare ökade resurser behövs för en kvalitetsutveckling av nämnda slag.

Här är en sammanfattning av huvudförslagen för utbildning i budgetunderlaget: