Om studenternas inflytande vid Uppsala universitet

Här följer några ord om varför studenterna gynnas om Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, strävar efter att även bli en stark sektion inom Uppsala studentkår istället för att bryta ut teknatstudenterna till en separat kår. 

Jag har med alltmer oro följt debatten som omger omröstningen om huruvida UTN ska ta över representationen av teknatstudenterna från Uppsala studentkår. Jag tycker tyvärr diskussionen i många fall varit missvisande och lite sorglig. Den kantats av felaktigheter, förvanskningar och rena personangrepp. Därför vill jag skriva ned några ord om vad jag tycker i frågan.

Är det relevant? Tja, jag hoppas i alla fall kunna bidra med några tankar som bland annat tidigare vice ordförande för UTN och X-sektionen, ordförande för Uppsala studentkår och ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS). Jag har helt enkelt upplevt organisationerna från flera håll, sett många andra studentkårer runtom i landet och även suttit i Akademiska senaten, rektorsrekryteringsgruppen och två år i universitetsstyrelsen (ett organ som ofta kommer upp i diskussionerna om representation).

Jag var länge mycket aktiv i UTN på olika nivåer, från mottagningsverksamhet till heltidsarbete på kontoret. Det är en mycket fin organisation som gör många riktigt bra saker för studenterna på teknatfakulteten. Jag har också full förståelse för varför många vill bli en egen kår. Det är en idé som är lätt att fastna för. Men jag tycker inte att det självklart skulle bli så mycket bättre för studenterna. Det finns styrka i och skäl till ett samlat universitet med en central samordning och även när det gäller att ha en samlad kår.

Min slutsats efter att ha varit aktiv i många år ideellt och på heltid i båda organisationerna är att jag tror att de tjänar på att fokusera på det som de är bäst på och samarbeta. Inte göra samma saker som två studentkårer. Då riskerar både teknatstudenterna och alla andra studenter få sämre stöd och inflytande.

Bostadsrapport presenteras för kommunen

Uppsala studentkår är inte bäst på att anordna studiesociala aktiviteter som mottagningar, examensceremonier och inte heller bäst på att rekrytera och organisera alla studentrepresentanter på teknatfakulteten. Det är bakgrunden till att Uppsala studentkår i många år med glädje delegerat utseendet av studentrepresentanter på teknat till UTN och sett positivt på att UTN utför så mycket bra verksamhet för teknatstudenterna. På samma sätt har kåren också sett positivt på studentnationernas fantastiska studiesociala arbete. Däremot är Uppsala studentkår faktiskt bra på att arbeta mot Uppsala universitet och Uppsala kommun och att samordna studenternas inflytande och påverkansarbete. Det är svårt att inse hur mycket som kontinuerligt görs av Uppsala studentkår. Först efter ett år heltid på Uppsala studentkår kunde jag i alla fall ana vidden av allt slit som utförs dagligen för att alla studenter ska få det bättre. Det mesta sker i det tysta. Inspel på möten med universitetets arbetsgrupper, utseende av hundratals studentrepresentanter, diskussioner med lärare, möten med studenter med problem, träffar med rektor och universitetsledningen fler gånger i veckan, förslag till kommunen, utredningar, tips till journalister, förhandlingar, möten, idéer till Sveriges förenade studentkårer, utdelning av verksamhetsbidrag, arvodering till studiebevakare (bland annat på teknat) och så vidare. Och kåren försöker faktiskt ta hänsyn till alla studentgrupper, tro det eller ej.

Mycket av det som Uppsala studentkår gör idag är saker som UTN faktiskt inte gör idag och som skulle kräva en mycket stor del av UTN:s arbete om organisationen blev kår. Det går inte att anta att Uppsala studentkår ska fortsätta att göra dessa uppgifter för teknatstudenterna om UTN ska ta över arbetet som kår för teknat. Och planer på att UTN ska ta sig an dessa uppgifter har jag inte sett. Är tanken att Uppsala studentkår också ska göra det för UTN:s medlemmar, är tanken att båda organisationerna ska göra det parallellt? Är tanken att UTN:s medlemmar inte ska få dessa uppgifter gjorda och frågor drivna?

Inte heller skulle UTN som egen kår nödvändigtvis medföra att studenternas inflytande på teknatfakulteten skulle bli större om UTN blev en kår. Platserna i ledningsorganen och arbetsgrupperna på universitetet är få, där kommer det inte gå att få representation för alla kårer. Så är det. Det var ett behov av att samordna studenternas intressen som grundande Uppsala studentkår, en organisation som kunde samordna arbetet med frågor som rör alla studenter.

Dessutom så ville jag som student också ha en kår som driver frågor utifrån fler aspekter än bara min utbildning. Som student var jag inte bara min utbildning. Jag tyckte t.ex. att hållbar utveckling, jämställdhet, studenträttigheter, tvärvetenskap och internationalisering var viktigare än aspekterna som rörde just bara min utbildning som teknatstudent. Inte heller är det så att alla teknatstudenter har samma åsikter för att de läser samma utbildningar, på samma sätt som inte alla studenter vid universitetet har samma åsikter. Det behövs en organisation som kan höja blicken, se de övergripande frågorna och vaska fram professionella och kraftfulla förslag.

Det ska inte heller glömmas bort att det har funnits många aktiva teknatstudenter vid Uppsala studentkår. Bland annat så har det suttit en (en gång två) studentrepresentanter från teknat i universitetsstyrelsen varje år under alla de år jag var aktiv. Jag tror också att det skulle kunnat varit många fler kåraktiva teknatstudenter om trätan mellan UTN och Uppsala studentkår om kårfrågan kunde lämnas bakom oss. Tänk så mycket engagemang och tid som nu går förlorad på dessa organisationsdiskussioner. Dessutom skulle UTN kunnat vara bättre på att höra av sig med sina åsikter. Jag fick till exempel inte inspel från UTN under mina två år som teknatstudent i universitetsstyrelsen. Istället har alltför mycket krut de senaste åren lagts på att svartmåla Uppsala studentkår i olyckliga uttalanden som ofta gjort att jag skämts som fd. UTN-aktiv (jag är faktiskt imponerad att de aktiva på Uppsala studentkår orkat stå ut under så lång tid). Mer samarbete hade kunnat gjort så mycket för studenterna. Glastaket finns inte för teknatstudenter som vill påverka universitetet – problemet beror på andra saker.

Kåren på 80-talet

Det är också värt att tänka på att om UTN blir kår så kommer den behöva hantera nationell utbildningspolitik och många politiska ställningstaganden. Så är det inte idag i någon större utsträckning. Dessutom behöver någon driva frågor som t.ex. hållbar utveckling i alla utbildningar, jämställdhet och mångfaldsfrågor vid hela universitetet, rättssäkerhet, bostadsfrågan, frågor som rör studenter med barn, antagningssystemen, val mellan bredd och spets och så vidare. Det är helt nya utmaningar och många gånger har sådana frågor varit avgörande för uppsalastudenterna.

Jag tror att en stark kår kan utföra så mycket mer än ett antal mindre kårer eller ett UTN som ställer sig utanför. Det är också därför som kårer runtom i landet börjat gå samman de senaste åren (t.ex. i Göteborg som bildat Göta studentkår). Det är därför som kåraktiva från platser med många kårer alltid sade till mig ”gör inte som oss”. En samlad kår med starka sektioner möjliggör att studenterna kan samordna sina intressen över utbildningsgränserna, väl i linje med tankar om tvärvetenskap och breddade perspektiv. Det gör också att resurser kan användas effektivare vid t.ex. arvoderingar, uttalanden, utredningar, påverkansarbete och kampanjer. Stordriftsfördelar helt enkelt.

Jag tror på ett starkt UTN och en stark teknatsektion som lägger tid på kloka inspel och god teknatrepresentation via Uppsala studentkår. Då kommer studentrörelsen stå sig stark i Uppsala. Det är inte svårt om viljan finns till att göra bra saker tillsammans.

Herman

Förresten: Vad är det i övrigt som Uppsala studentkår gör idag som kan riskeras för teknatstudenterna? Här är ett litet axplock:

Jämlikhetsarbete. Uppsala studentkår har en jämlikhetsansvarig som på heltid bara arbetar med jämlikhetsarbete, för att alla ska få samma möjligheter till högre utbildning utan trakasserier och diskriminering. Det är en fråga som är högst relevant även för teknatstudenter. Den arbetar även i universitetets olika grupper och kommittéer  med dessa frågor. Här finns ingen motsvarande post på heltid hos UTN.

Studentombud. Uppsala studentkår har ett juridiskt kunnigt studentombud på heltid som hjälper studenter med problem på ett professionellt sätt och som med juridisk kompetens kan driva ärenden mot berörda instanser.

Lån & Stipendier – US ger handlån till studenter som hamnat i ekonomiska trångmål och utlyser stipendier som även teknatstudenter kan söka.

Studenthälsan – Uppsala studentkår sitter i majoritet i Studenthälsans styrelse (bildade också Studenthälsan) och ser genom detta till att studenter har tillgång till motionsanläggningar till bra priser. Kåren stöttar också verksamheten ekonomiskt och påverkar deras arbete kring t.ex. alkholrådgivning, stresshantering, rådgivning osv.

Internationellt – Uppsala studentkår utför ett omfattande arbete för internationella studenter med en person som jobbar heltid med detta. Detta handlar bland annat om att väva in det internationella perspektivet i universitetets arbete och regelverk, information om stipendier, ta hand om problem som uppstår, anordna fadderprogram för internationella studenter och så vidare. UTN arbetar också med det internationella, men som det är nu kompletteras det arbetet med en persons heltidsarbete via Uppsala studentkår.

Nationellt inflytande. SFS är den nationella organisationen för Sveriges studenter där Uppsala studentkår är den största medlemmen och har där dessutom har varit mycket drivande och inflytelserik. Det är SFS som är i löpande dialog med utbildningsdepartementet, träffar utbildningsministern, utser nationella studentrepresentanter, är officiell remissinstans på regeringens förslag, driver igenom förändringar om CSN, nationella regelverk och så vidare. Via SFS har flera stora och viktiga reformer för studenterna drivits igenom under åren. Här är UTN frånvarande och nätverket för teknatkårer, Reftec, är inte på något sätt ens nära att vara en sådan inflytelserik organisation.

Bostäder. Även teknatstudenter behöver någonstans att bo och det är inte det enklaste i Uppsala. Det kräver ett aktivt arbete och kunnighet om bostadspolitiken (och i förlängningen ställningstaganden i bostadspolitiska frågor). Här jobbar kåren hårt och det har gett resultat. Uppsala studentkår bedriver även en bostadsjour och bostadsförmedling och har tidigare varit drivande bakom uppkomsten av så gott som alla studentbostadsområden i Uppsala.

Studentbokhandeln – Uppsala studentkår äger och driver tillsammans med universitetet en bokhandel som ligger centralt i Uppsala. Den har ett bättre utbud än Akademibokhandeln i lager och har som syfte att se till att kurslitteratur finns tillgänglig för studenterna samt att pressa priserna i Uppsala på denna så att studenterna inte behöver betala dyrare än nödvändigt från en redan pressad ekonomi. I Studentbokhandelns utbud finns allt från datavetenskap till matematik till kemi till biologi.

Kårjurister. Uppsala studentkår erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till studenter från juriststudenter i slutet på sin utbildning

Doktorandverksamhet – Uppsala studentkår bedriver utbildningsbevakning för forskarstuderande och har en heltidsanställd och mycket meriterad doktorandombudsman som arbetar för att forskarutbildningen ska fungera bra. Genom den verksamheten har många doktorander fått sin forskarutbildning räddad samtidigt som det medfört bättre villkor för alla doktorander vid universitetet. Doktorandnämnden vid Uppsala studentkår har också representation i bland annat universitetets ledningsråd och styrelse via sin ordförande – och är en tung instans mot universitetet (den avger svar som rör doktorander vid Uppsala universitet). Ska den i fortsättningen inte kunna driva teknatdoktorandernas frågor?

ERGO – En tidning som når ut till alla studenter vid universitetet och som möjliggör ett bredare perspektiv på studenttillvaron. Techna är en bra tidning (har själv med glädje jobbat sena nätter med den), men jag vill också läsa Ergo som dessutom kommer ut oftare. I Ergo kan också studenter föra en debatt som når ut till universitets ledning och andra aktörer.

ESMeralda – Uppsala studentkår är en av parterna bakom mångfaldsprojektet ESMeralda som hjälper elever i skolklasser med bland annat läxläsning och inspirerar dem att söka vidare till högskolan. Att få fler unga från en bredare bakgrund intresserade att läsa på högskolan är också intressant och gynnsamt för teknat. Högskoleverket visar på att en mångfald i studentgruppen medför ökad utbildningskvalitet.

Kondoma Mera! – Det här är ett stort projekt med som arbetar för bättre sexuell hälsa för Uppsalas studenter. Kåren erbjuder studenter information och möjlighet att ta ansvar för detta genom det här prisbelönta projektet, som får finansiering externt.

Föräldrar som studerar – US är även involverad i ett projekt för att hjälpa studenter som samtidigt är föräldrar.