Svar på kommentar om Uppsala studentkår och UTN

Fick igår kväll en längre kommentar från studentinitiativet på mitt senaste inlägg. Här kommer ett litet svar (eget inlägg då det är enklare att läsa så).

Hejsan initiativet! 

2009 tyckte jag det var ett ganska bra diskussionsklimat mellan Uppsala studentkår och UTN, det var till och med nära att ett sektionsavtal skrevs innan UTN:s styrelse ändrade sig när det blev klart att kårobligatoriet skulle avskaffas. Faktiskt en mycket oväntad överraskning när det beskedet kom utan förvarning. Åren efter tycks det blivit ett alltmer konfliktbaserat klimat och det har varit tråkigt. Jag hoppas det kan förändras framöver.

Mina kommentarer om klimatet grundar jag mig på vad jag läst det senaste åren på Facebook, kommentarer och debattartiklar i Ergo. Det grundar sig också på samtal med fullmäktigeledamöter och andra representanter på Uppsala studentkår som känt sig påhoppade i text, mötts av hårt debattklimat från UTN på Uppsala studentkårs eget fullmäktige eller fått läsa underliga uttalanden på nätet. Jag kollade också texten i mitt inlägg med ett stort antal kåraktiva för att se om de tyckte att den stämde med dagens situation.

Jag grundar mig även på följande uttalanden som UTN och US behövt göra (dock mycket bra att de gjorts och gemensamt): 

Under de senaste dagarna har Uppsala studentkårs affischer knutna till studentomröstningen på vissa campus rivits ner eller täckts över av affischer med andra budskap. ”

”Då mycket av de kommentarer som skrivits om studentomröstningen har glidit ifrån sakfrågan och i vissa fall eskalerat till rena personliga påhopp så har vi tillsammans med UTN beslutat att rensa bort dessa kommentarer. Det är jättebra att ni är väldigt intresserade av frågan men håll diskussionen på en bra nivå!

Ni bad mig lyfta exempel på vad jag tycker är felaktigheter och förvanskanden. Här är personliga tankar från mig (ni behöver inte hålla med men så här ser jag det). Generellt finns en skillnad i hur mycket uttalanden UTN-aktiva gjort i olika medier de senaste åren om hur Uppsala studentkår ”är” i negativ bemärkelse och hur många uttalanden som Uppsala studentkår gjort om UTN som organisation på samma sätt.

I Ergo 2012:

”Det är få som vill ge sig in i det polariserade klimat som råder inom Uppsala studentkår centralt. Ibland känns det som att Uppsala studentkårs fullmäktige har blivit ett karriärsteg för framtida yrkespolitiker snarare än ett forum för att ta strategiska beslut kring studiebevakningen.” Debattartikel

Jag tycker det är ett utmålande av en organisations kultur som är skev mot verkligheten. Det framförs också som ett klarlagt faktum. Jag tycker inte stämningen på Uppsala studentkår var mer karriäristisk än på UTN. Kommentarer som den ovan och många andra liknande befäster en bild av den andra organisationen som elitistisk, stel, lyssnande, felprioriterande och fjärran. Det är inte jätesnyggt att insinuera sådant i debattartiklar i kårens egen tidning. Sådana artiklar kanske inte heller ökar intresset för teknatstudenter att engagera sig i Uppsala studentkår?

”Eftersom UTN inte kan bli sektion, men inte heller är en studentkår är man idag isolerad från Uppsalas samlade studentröst. Istället för att komplettera denna med det teknat-perspektiv som Uppsala studentkår till stor del saknar, så ekar UTN:s röst ofta i det tomma.” Debattartikel

Om inte saker har ändrats på senaste år så finns det inte något ”i stort saknat” teknatperspektiv vid Uppsala studentkår. Det har arbetats enormt mycket för att samla in teknatåsikter och få in ett teknatperspektiv. Att UTN utför studiebevakningen delegerat från Uppsala studentkår gör också att UTN inte är involverat i studentinflytandet. Jag är helt säker på att Uppsala studentkår lyssnar till UTN:s röst. Sedan hade det varit bra som jag skrev tidigare om UTN hade närmat sig kåren med inspel, antingen med kåren centralt eller till representanter i olika organ. Hade UTN också varit en sektion tror jag att arbetet redan idag flödat gällande remisser, uttalandet och annat. Det är jag säker på med så många begåvade och drivna människor hos UTN och US. Dagens trätor om organisationsform leder tyvärr inte till samarbeten. Istället längtar aktiva att någon gång få höra något positivt från UTN.

Studentinitiativets blogg 2012:

”Vi ger Uppsala studentkår knappt godkänt för sina kunskaper om universitetets uppbyggnad. En studentkår måste kunna koppla ihop alla delar, från topp till tå, för att stå stadigt och skapa ett starkt studentinflytande. Med UTN som studentkår säkerställs en levande studentkår som har koll på hur det fungerar för dig.

Kommentar utifrån att US på sin hemsida missat organ i sin beskrivning. Jag tycker det är en onödigt hård skrivning när Uppsala studentkår som jag upplever det har en mycket bra helhetsbild av universitetets uppbyggnad (när jag fick börja på US lärde jag mig för övrigt saker om universitetets organisation som jag inte hade den blekaste aning om som UTN-aktiv, men det var säkert bara jag).

Ni har också gjort ett inlägg om mer rikspolitik i kåren med ett diagram för att antyda detta som ett problem – Men ni glömmer att ta upp en diskussion om vad det innebär. Partierna har i regel en utbildningspolitisk grund och skiljer sig i regel i åsikter från sina rikspartier. Det är drivna studenter, inte riksdagspolitiker som bygger upp dem. Dessa reflektioner saknas

I er nya folder ”våga fråga”:

Men varför vill Uppsala studentkår så gärna representera TekNat-studenterna? Är det för att deras tungrodda bidragsberoende administration tappar 20% av sina inkomster? Eller beror det på att det är extra creddigt att representera studentgrupper som politiker faktiskt bryr sig om? Vi har ingen aning, men du kan ju fråga dem!

Jag tycker det är ett tråkigt sätt att formulera sig för att utmåla kåren som tungrodd och bidragsberoende, alternativt bestående av politikerbroilers. Tack för den tycker nog många studenter som slitit för en bra kår. Nä, det handlar självklart om andra saker och det vet ni nog också.

UTN pratar om samarbete på lika villkor och en mångfacetterad studentröst. För Uppsala studentkår är det viktigare att inte visa några sprickor i studentfasaden. Vad tror du är bäst för dig?

Här beskrivs Uppsala studentkår retoriskt som någon som försöker dölja sprickor i en fasad, någon som undanhåller saker. Nej det handlar för Uppsala studentkår om att vilja driva studenternas åsikter på ett bra sätt osv. tror jag.

I universitetets högst beslutande organ, konsistoriet, är 1⁄4 av alla studentrepresentanter från TekNat-fakulteten. Det brukar Uppsala studentkår lyfta fram som ett bevis på att TekNat-studenterna har mycket makt. Tyvärr är det ett dåligt exempel eftersom det av praxis alltid kvoteras in en från TekNat till detta organ. UTN förelsog att man med sitt kontaktnät skulle kunna få fram bra kandidater på TekNat, men det avslogs.

Konsistoriet är ett exempel som behövdes lyftas eftersom UTN ett flertal gånger hävdat att det inte funnits teknatrepresentation där. Ovan lyfter ni det också som att det skett via kvotering istället för att ni hittat ”bra kandidater”. Egentligen har det handlat om bra kandidater som velat sitta där, men samtidigt så vill förstås Uppsala studentkår ha en köns- och utbildningsmässig spridning. Caroline Erlandsson, Magnus Lundgren och många andra teknatare som suttit där har varit några av de bästa studentrepresentanter jag träffat och dessutom långvarigt aktiva inom UTN. Förresten vad tycker ni om kvotering i styrelser och universitetets riktlinjer kring detta?

Med Uppsala studentkårs nuvarande sektionslösning får UTN varken tillräckliga medel för att upprätthålla den omfattande verksamhet som bedrivs eller någon rätt att vara med och påverka Uppsala studentkårs organisation. Vissa skulle nog kalla det för lydrike, men det finns säkert andra fördelar som väger upp bantad studiebevakning och minskad självständighet för TekNat-studenterna.

Dagens sektionslösning på teknat till stor del är en följd av att UTN inte ville bli sektion och avstannade förhandlingar. UTN:s krav har också varierat över åren, det var inte länge sedan t.ex. ekonomiska medel var orelevanta. Här beskriver ni iaf sektionsalternativet i sämsta tänkbara dager för studenterna. Det ger en mycket missvisande bild som ingen oinsatt tror kan vara det minsta bra. Lydrike är också ett rätt värdeladdat ord …

Mer från initiativbloggen 2012:

Den samlade studentrösten har, genom sina företrädare Magnus Olofsson, Yasmin Hussein och Klara Ellström kommit med ett utlåtande. I ett pressmeddelande som skickades ut under omröstningens första dag gör de en kovänding om vilket valdeltagande som ska krävas för att omrösningen ska vara giltig. Det nya budet är 50 % och en ”tydlig majoritet” för UTN.

Som jag förstått det så fördes diskussionen med UTN:s presidium redan veckan innan omröstningen och landade då i att inte vara överens, och inte heller kunde de enas om ett gemensamt pressmeddelande den veckan. Då valde US att skicka ut informationen själva på måndagen. D.v.s. ingen kovändning under startat val.

På Uppsala studentkårs hemsida finns en lista över hur de bedriver studiebevakning. Den är verkligen imponerande, det är många av Uppsala universitets nämnder och råd där studenter representeras. Något som Uppsala studentkår dock glömt bort att berätta är att Uppsala universitetet måste bjuda in studenter till dessa möten eftersom studenter måste finnas representerad i alla beslutsfattande organ enligt lag. Alltså är dess styrelser och nämnder inte bundna till Uppsala studentkår. Oavsett vilken studentkår som representerar dig kommer den vara inbjuden till dessa möten, för att kunna berätta vad du och dina kurskamrater tycker och rösta enligt ert bästa. Skulle det inte finnas plats för fler studentrepresentanter så skulle studentkårerna få enas via ett samarbetsorgan.

Det här är inte en självklarhet på samma sätt som det beskrivs. Farmacevtiska studentkåren har inte representation vid alla möten och organ idag. Ofta är det få representanter som får plats och då spelar kårernas storlek roll. Det är alltså inte i framtiden en självklarhet att det skulle sitta UTN-representanter i dessa organ, som det går att tolka texten som vid en snabb läsning. Dessutom försöker texten vagt insinuera att Uppsala studentkår undanhåller information, när de försöker beskriva att de har representation i sin roll som kår.

”Partirepresentanterna framhåller vikten av en ideologisk grund som ger mandat att hålla en skarp linje i extern politik. Där studentrösten får en trygghet i och med att de representanter som utses har en tydlig politisk agenda. De tidigare studiebevakarna lyfter istället fram vikten av att den centrala verksamheten borde styras av lokalt engagemang, driv och initiativ. De offrar gärna en rikspolitisk spets mot att kåren har en stark och bred förankring hos studenterna. Det är intressant hur dessa två artiklar drar upp skiljelinjen för vad omröstningen faktiskt handlar om. Ska din studentkår vara “stark och vass” i toppen eller byggas från grunden av studenternas engagemang och intressen från kurser och utbildningar?”

Här lyfts ett falskt motsatsförhållande ur två debattartiklar – självklart strävar också Uppsala studentkår efter att bygga åsikter, engagemang och struktur från grunden.

Avslutningsvis vill jag dock säga att det verkar som diskussionsklimatet verkat blivit bättre mellan presidierna det senaste året. Det är mycket positivt!

Gällande de andra frågorna:

1. Det är roligt att du vill se UTN som en stark sektion. Vi kanske tolkar innebörden av en stark sektion olika, men utan reellt inflytande är sektionerna bara en chimär.

Jag tror UTN alltför sällan de senaste åren valt att samarbeta. Att UTN också lagt krutet på att skapa en egen kår och driva frågan mot US har inte hjälpt samarbetet eller främjat teknatengagemang i Uppsala studentkår. I det första förslag sektionsavtal som tidigare lades fram och ratades av UTN så garanterades formell representation, samarbete och det fanns även möjlighet att komma överens om ekonomiska medel. Sådana saker behöver inte vara omöjliga. Det stod bland annat följande i avtalet som förhandlades fram och nästan blev av:

  • UTN ska vara den formella representanten för studenterna på fakulteten gällande frågor som rör fakultetens studenter. I nationella frågor ska US och UTN samordna uttalanden när de främst rör fakultetens studenter.
  • UTN innehar rätten att få avvikande åsikter som i egenskap av sektion synliggjorda i remissvar som US ger eller vid behov som bilaga. UTN övertar arbetsgivaransvar för US arvoderade studiebevakare på fakulteten.
  • US:s presidium har närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt på UTN:s fullmäktige. UTN:s presidium har närvaro-, yttrande- samt yrkanderätt på US:s fullmäktige.
  • UTN ska tillvarata och driva de åsikter som studenterna på fakulteten uttrycker genom UTN:s åsiktsprogram. Vid olika åsikter ska UTN meddela US förslag på förändringar av US centrala åsiktsdokument. UTN ska bedriva fallverksamhet tillgänglig för alla studenter på fakulteten.
  • UTN äger rätt att företräda studenterna inom sin sektion vid US för den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Att prata om en splittring av studentrösten är att överdramatisera. Uppsala studentkårs egna utredning sammanfattar det väldigt kärnfullt.

Jag tycker det är en tveksam utredning och sätter faktiskt inte någon större tilltro till den. Jag tycker andra organisationsutredningar har varit mer träffande. Jag har inte använt ordet splittring i mitt inlägg.

Personligen anser jag fortfarande det jag skrivit ovan i mitt förra inlägg. Funktioner Uppsala studentkår har idag kommer sannolikt att behöva skäras ned, samtidigt som UTN måste utföra ett parallellarbete och ändra sin organisation avsevärt om viktiga områden inte ska försvinna. Jag tror det blir mindre effektivt, leder till ett UTN som är mer som Uppsala studentkår och mindre fokuserat på det lokala, och en utmaning för båda organisationerna av en skala som få uppfattar. Troligen kommer det också långsiktigt leda till fler kårer, att Uppsala studentkår minskas ned avsevärt och att mycket av det som finns idag försvinner.

Att bli sektion med mandat vore fortfarande en möjlighet (för övrigt vore det enklaste sättet att få stort inflytande i Uppsala studentkårs fullmäktige att bilda en teknat-lista och värva röster, skulle förmodligen ge mycket stort inflytande)

3. UTN har TekNat-studenternas perspektiv, men för den skull arbetar de inte bara med frågor inom TekNat. UTN är framgångsrik i sitt nationella påverkansarbete både som självständig kår och i samarbete med Reftec. Förutom CSN-kampanjen så har UTN även varit en av de drivande krafterna för den pedagogiska karriärstegen som nu finns på hela universitetet.

UTN har arbetat med nationella frågor någon enstaka gång, men Uppsala studentkår arbetar med universitetsövergripande frågor dagligen och berör ofta nationella frågor. Det är en enormt stor skillnad i det arbetet. Jag lovar att det tar upp enormt mycket tid om det ska göras bra (till att börja med flera personer som jobbar heltid). Det kräver en stor om ställning av UTN som organisation. Jag tror det skulle göra att UTN tappade fokus från det som organisationen gör fantastiskt bra idag. Jag tror inte UTN ska bli som Uppsala studentkår, men risken finns om UTN ska kunna göra det arbete som Uppsala studentkår gör som kår idag.

Fortfarande är Reftec inte en tung nationell aktör trots att tankarna funnits ett flertal gånger och också övergivits ett flertal gånger. SFS är de facto den nationella studentrösten och har både kårer och motparter med sig i de här frågorna. I det instämmer fackförbunden, pedagogiknätverken, lärosätena, SUHF, utbildningsdepartementet, regeringen, riksdagen osv. Och jag vill bli förträdd i frågor utanför de som rör min utbildning. Därför tror jag SFS-medlemskap är viktigt.

När det gäller den pedagogiska karriärsstegen så är det faktiskt många som drivit den länge även om UTN har varit bra på att lyfta den, precis som Uppsala studentkår och SFS under många långa år arbetat hårt för pedagogisk meritering vid anställningar och meritering. Så det är bra saker ni gjort, men glöm inte att Uppsala studentkår och SFS jobbat med villkor i dessa frågor så gott som kontinuerligt i tiotals år.

Som en egen kår skulle Uppsalas alla studentkårer komplettera varandra, både lokalt och nationellt. Idag är UTN utstängd från Sveriges förenade studentkårer, just för att man inte är en studentkår. Med UTN som studentkår skulle TekNat-studenterna få styrkan i att både tillhöra Reftec och SFS.

Tänker UTN gå med i SFS om UTN blir en egen kår? Det var inte mer än något är sedan som UTN-företrädare sade att det var onödigt och att SFS var irrelevant som svar på den frågan? Om UTN vill göra det så vore det ett välkommet besked?

4. UTN:s internationella arbete är ett av få områden där organisationerna faktiskt arbetar på lika villkor. Båda organisationerna har en heltidsarvoderad internationellt ansvarig och samarbetet fungerar mycket bra. I princip all information som ges ut från UTN finns idag tillgänglig på engelska, till skillnad från Uppsala studentkår, ta gärna en titt på UTN:s hemsida. 

Mycket bra, instämmer att det är en punkt där samarbetet fungerar, vilket är roligt! Men som jag skrev så tror jag de två posterna tillsammans ger ett starkt stöd för studenterna. Men om det blir två kårer kommer Uppsala studentkår troligen få dra ner på sin arvodering och inte heller kunna lägga krut på det nu välfungerande samarbetet. Det vore synd.

Uppsala studentkår hade nyligen också en engelsk hemsida men den verkar ha försvunnit när hemsidan håller på att byggas om (dock finns en sida för internationella studenter: http://www.uppsalastudentkar.se/international-students/life-uppsala), och har också arbetat t.ex. för att få universitetet att ta fram information om stipendier på engelska.

5. För de gemensamma funktionerna finns det redan en samarbetsfunktion då Farmacevtiska studentkåren och Uppsala studentkår samverkar vilket Uppsalas studentkår i sin kampanj har bortsett ifrån. I framtiden kommer troligtvis även Rindi och Uppsala teknolog- och naturvetarkår utgöra formella kårer på universitetet. Genom att samarbeta kommer vi att kunna skapa en samlad studentröst i de frågor då det verkligen finns en sådan. I andra frågor kommer vi med öppenhet och respekt förhoppningsvis kunna överbrygga och respektera de skillnader som finns.

Den samverkan som finns idag är bra, men jag anser att samverkansorgan i sig mellan kårer tenderar att få lite mandat att driva frågor och få för lite resurser. I realiteten är dagens samarbete också tämligen informellt och mycket beroende av Uppsala studentkårs resurser.

I vissa frågor krävs det däremot att en kår agerar kraftfullt för sina egna medlemmar. Under CSN-krisen så var det Uppsala teknolog- och naturvetarkår som stod upp och tog striden. Vi ordnade dessutom med de nödlån som krävdes för att våra studenter skulle kunna rädda sin ekonomi. Med andra ord finns vi som en stark kår som omedelbart kan agera för TekNat-studenternas bästa. Men vi kommer även arbeta för att Uppsala studentkår ska få fortsätta visa upp sina bästa sidor och ser fram emot ett nära samarbete för studenternas bästa.

Det var bra att UTN gjorde detta, men glöm inte att Uppsala studentkår också gjorde saker i den här frågan, vilket det inte låtit som på kommentarerna på nätet. Att agera i dessa frågor för sina medlemmar kan ju uppenbart också UTN göra redan idag, vilket är bra. Jag tror dock att ett nära samarbete sker bättre via en sektion istället för med en egen organisation.