Debatt: ”Socialdemokraterna måste bli ett trovärdigt regeringsalternativ även i migrationspolitiken” – Tiden

Publicerat 4/4 2013

Sedan valet 2010 och Sverigedemokraternas intåg i riksdagen har det skett en förskjutning i den politiska debatten. Istället för att tala om arbetslöshet, bostadsbrist och otrygghet har svensk politik alltmer fokuserat på frågor som rör invandring och integration. Regeringen Reinfeldts ekonomiska och sociala politik har gett ett ojämlikt samhälle där grupper och individer ställs mot varandra i rädsla för fattigdom och utanförskap. Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna har misslyckats med att vinna förtroende i frågor som rör arbetslöshet och segregation. Istället har stödet för Sverigedemokraternas främlingsfientliga alternativ ökat.

Forskning visar att starka välfärdsstater är förknippade med öppenhet, tolerans och positiva attityder till invandring. Men när borgerligheten systematiskt monterar ner välfärden och bygger in osäkerheten på arbetsmarknaden ökar så klart oron i samhället. Då måste vi vara tydliga med att svaret aldrig kan vara en felaktig analys där en grupp baserat på sitt födelseland blir syndabockar. Ekonomin är inte  ett nollsummespel där vi konkurrerar om ett statiskt antal jobb. Dessutom kan vi inte ignorera det faktum att rätten till asyl och skydd, samt rätten att återförenas med sina nära, regleras av internationella konventioner som Sverige förbundit sig att hålla. Det handlar inte om generositet – det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter.

Som det ser ut idag lyckas Sverige inte upprätthålla sina internationella åtaganden

Som det ser ut idag lyckas Sverige inte upprätthålla sina internationella åtaganden. Listan på bristerna kan göras lång. Migrationsrätten har sakta men säkert strypts åt av en allt strängare lagstiftning och praxis. Flera svenska utvisningsbeslut och brott mot exempelvis asylsökande barns rättigheter har lett till skarp kritik från FN-organ som UNHCR. Sverige har också upprepade gånger fällts i Europadomstolen för att ha brutit mot Europakonventionens förbud mot tortyr, Artikel 3.

Som Sveriges största oppositionsparti har Socialdemokraterna ett ansvar för att hejda utvecklingen som tar oss från ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle till ett där vi begränsar individers och gruppers möjligheter på grund av deras bakgrund. De socialdemokratiska värderingarna har en inneboende antirasism byggd på solidaritetstanken och tron på alla människors lika värde. Denna politiska värdegrund är inte något som vi kan avsäga oss när vissa frågor känns svåra att ta i. Gör vi det förlorar vi vår trovärdighet och öppnar upp för en främlingsfientlig utveckling där Sverigedemokraterna får politisk legitimitet i frågor som rör samhällets grundläggande människosyn.

När vi nu samlas till partikongress har vi en unik möjlighet att ta ställning. För mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet. För en human migrationspolitik och mot reformer som inskränker möjligheten att flytta till Sverige

När vi nu samlas till partikongress har vi en unik möjlighet att ta ställning. För mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet. För en human migrationspolitik och mot reformer som inskränker möjligheten att flytta till Sverige. I ett utdrag från det socialdemokratiska studentförbundets migrationspolitiska nätverks kommande rapport kan ombuden till kongressen läsa om tio akuta reformer som det är av högsta vikt att genomför inom migrationspolitiken. Dessa måste genomföras om vi ska kunna fortsätta hävda att vi står för internationell solidaritet och mänskliga rättigheter – och en migrationspolitik byggd på socialdemokratiska värderingar. Det är nu ombudens ansvar att ta ställning. Den senaste tidens starka reaktioner mot REVA, och den enorma framgången som Jonas Hassen Khemiris artikel haft, visar på att det finns en stor opinion för en human migrationspolitik. Företräd den!

TIO PRIORITERADE REFORMER:
1. En total översyn av utlänningslagen
2. Utöka resurserna till asylprocessen
3. Öka Migrationsverkets utredningsansvar
4. Använd inte Dublinförordningens regler om första asylland för ensamkommande barn
5. Särskilt ömmande – inte synnerligen ömmande skäl
6. Öka dagsersättningen för asylsökanden
7. Vård för alla
8. Återinför sista länken
9. Riv upp REVA
10. Säkra lagliga vägar till Europa

JOSEFIN PASANEN

KLAS-HERMAN LUNDGREN

ÅSA ODIN EKMAN

MILISCHA REZAI

S-STUDENTERS MIGRATIONSPOLITISKA NÄTVERK