Vad händer på Landsbygdsdepartementet?

screenshot

De senaste dagarna har en grupp professorer skrivit på SvD debatt och protesterat mot statlig styrning via Eskil Erlandsson (C) av forskningens innehåll. Detta utifrån ett uppdrag från Landsbygdsdepartementet som resulterat i en reklamfilm som slutprodukt. De skrev bland annat:

”Uppdraget till SLU var i strid med den uppfattning om universitetens frihet som regeringen själv i allmänhet förfäktar. Till exempel i regeringens proposition ”En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor” (2009/10:149) kan inledningsvis läsas att ”universitets och högskolors grundläggande uppgift är att vara en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhällsutvecklingen”. Uppdraget var också på tvärs med universitetens egen bedömning att det är viktigt att universiteten är ”oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar” (ur universitetens Magna Charta, Bologna 1988).


Uppdraget utfördes på SLU av forskare inom det Mistra-finansierade forskningsprogrammet Future Forests. Den bestående huvudprodukten av uppdraget var en film om svenskt skogsbruk. Med tanke på uppdragets karaktär var det inte överraskande att filmen i stora stycken kom att bli en hyllning till det svenska skogsbruket. De flesta ur hållbarhetssynpunkt tveksamma företeelserna i det svenska skogsbruket lyste med sin frånvaro. Att det svenska skogsbruket inte bedöms klara miljömålet Levande skogar, nämndes till exempel inte. En mer problematiserande och allsidig betraktelse över svenskt skogsbruk hade varit på sin plats i en produkt från ett universitet.

Den här typen av regeringsuppdrag till ett universitet ska inte förekomma. Det hade varit begripligt om regeringens eller Skogsstyrelsens representanter genomfört uppdraget i Rio. Men om regeringen vill göra reklam för sin politik är inte universiteten rätt genomförare. Universitetens forskning och forskare ska vara fria!”

DN förtjänstfullt följt upp det med en ledare av Annika Ström-Melin där hon bland annat skriver:

”Det är obegripligt att forskarna vid SLU gick med på att uppfylla landsbygdsministerns önskan och producera ett i förväg bestämt resultat. Om den akademiska friheten ska kunna försvaras krävs större integritet vid svenska universitet.”

Jag vill i detta sammanhang påpeka att det nog kan vara värt att titta närmare på hur det departementet formulerar sina uppdrag. I Per Tegnérs utredning (SOU 2012:20) stod följande angående relationer med regeringskansliet och forskningsuppdrag – där Landsbygdsdepartementets uppdrag till Jordbruksverket lyfts upp som det mest långtgående exemplet på ”tydligt” och ”detaljerat” uppdrag gällande forskning.

Kanske dags att se över vad som pågår på Landsbygdsdepartementet?

 

 

För övrigt har Melin också skrivit väl om Leijonborgs önskan att göra universitetens styrelser mindre politiska. Hans reform för detta har dock ironiskt nog nu lett till att han själv blivit ordförande för Karolinska Institutet. Styrelserna tycks fortsätta ha politiker men nu verkar den borgerliga dominansen i dem tillta enligt Melin …