Jag kandiderar till kommunfullmäktige och riksdag!

screenshotSedan början på 2014 jobbar jag heltid i valrörelsen som politisk sekreterare för Uppsalas socialdemokratiska kommunalråd. Det är ett fantastiskt arbete – men arbetet med valkampanjen och våra valfrågor för ett bättre Uppsala för alla har tagit upp all tid sedan ganska många veckor tillbaka.

Därför har jag inte haft någon tid till att berätta att jag själv kandiderar i Uppsala till kommunfullmäktige och riksdagen för Socialdemokraterna. Så jag tänkte i alla fall försöka skriva några rader om det här på bloggen innan valdagen har passerat.

Jag skulle verkligen uppskatta att få förtroende  att vara med och kämpa för ett samhälle som håller samman. Jag tror att vi genom gemensamma lösningar och smarta investeringar på allvar kan motverka de klyftor som nu ökar i vårt samhälle och få ett samhälle som håller samman. Därför kommer här några rader om mig för den som undrar vad jag vill fokusera på om jag blir vald:

Fakta om mig

Jag är bosatt i Uppsala men kommer ursprungligen kommer från Borlänge i Dalarna. Jag har jobbpendlat till Stockholm i några år efter att jag slutfört mina studier vid Uppsala universitet men nu är jag alltså tjänstledig för att jobba som politisk sekreterare i Uppsala stadshus. Jag är mycket engagerad i politiken lokalt, men har tidigare nationell politisk erfarenhet av att ha företrätt Sveriges studenter som ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Jag är civilingenjör från Uppsala universitet och har de senaste åren jobbat med utbildnings- och forskningspolitik och hur vi kan få kunskap att överföras mellan forskningen och det omgivande samhället – något som är mycket viktigt för samhällets utveckling. Jag sitter i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i kommunen sedan i våras och som suppleant i styrelsen för Socialdemokraterna i Uppsala. Förutom politiken roar jag mig med fotografi, sällskapsspel, böcker och film. Jag har också engagerat mig mycket i föreningsvärlden i Uppsala.

Varför Herman?

Jag tror mig ha god erfarenhet av att förankra, forma och driva politik – samt av att företräda stora grupper människor. Jag brinner för mina frågor och jag strävar alltid efter att ta mitt ansvar. Samtidigt är jag noga med att beslut ska fattas på demokratisk grund och att få med mig så många som möjligt.

Jag står för en kunskapsbaserad och jämlikhetsfokuserad politik, och brinner för att forma en utbildningspolitik som inte stänger dörrar utan som bygger ett hållbart samhälle. Jag har god erfarenhet av att driva politiska frågor, både ideellt och på heltid. Jag är van att debattera, skriva och driva politik på lokal, nationell och internationell nivå. Jag har skrivit ett mycket stort antal debattartiklar, motioner och underlag till nationell politik, är van att sitta på möten där aktörerna är tunga och där frågorna är svåra att driva. Dessutom har jag ägnat mycket tid åt att förankra frågor hos medlemmar och finna demokratiska och transparenta beslutsprocesser.

Jag blev också listad av Klimataktion som en av de mest klimatsmarta kandidaterna till kommunfullmäktige i Uppsala.

Vilka politiska frågor är de viktigaste för dig att driva?

  1. En utbildningspolitik som inte stänger dörrar
  2. Hållbar utveckling och infrastruktur
  3. Jämställdhet och antirasism

Jag hoppas få möjlighet att vara med och forma en kunskapsbaserad och jämlikhetsfokuserad socialdemokratisk politik.

Grunden i mitt politiska engagemang ligger i de kraftfulla verktyg som socialdemokratisk politik ger för att blottlägga och upplösa de maktstrukturer som i det tysta formar och binder oss alla. Det är något som ger mig framtidstro – att vi har möjlighet att skapa ett jämlikt och jämställt samhällsbygge som frigör oss alla från dessa bojor.

Jag tror att vår politik aldrig får glömma att utgå från uppgiften och att den måste ha fokus på samhällets uppbyggnad. Socialdemokratin ska därför forma en långsiktigt framtidssäkrad politik och inte bara se till kortsiktiga lösningar. Vi måste även utmana och bryta strukturer som håller människor tillbaka – till exempel könsmaktsordningen.

Jag vill vara med och kämpa för ett samhälle som håller samman. Genom solidaritet, arbete, framtidstro, långsiktiga investeringar och utbildning kan vi motverka den rädsla och oro som nu växer i vårt samhälle – rädslan och oron för förlorade jobb, en otrygg framtid eller att hamna utanför. Samtidigt får vi inte heller glömma att lyfta fram att frihet ska vara långt större än valfrihet – frihet ska innebära att våga göra nya val i livet och att känna sig trygg inför framtiden. Det förutsätter gemenskap och hänsynstagande – och det förutsätter jämlikhet och jämställdhet.

Några av de frågor jag brinner mest för är utbildningsfrågorna. Jag vill se en utbildningspolitik som inte stänger dörrar och som lägger grunden för ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. I över sex år har jag arbetat mycket aktivt med att driva utbildningspolitiska frågor på lokal, nationell och internationell nivå – och mitt intresse för dem bara växer varje år. Utbildningspolitiken formar hela samhället och avgör människors livsöden. Därför måste vi skapa en utbildningspolitik som inte stänger dörrar, som främjar mångfald och rättvisa utbildningsystem och som lägger grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska också prioritera att investera i utbildning för det är grunden för hela vårt samhälle. Det är vägen in i kunskapssamhället.

Jag är också mån om hållbar utveckling. Att möta klimathotet med en hållbar samhällsutveckling är en ödesfråga för hela världen och det är av högsta vikt att Socialdemokratin tar den på allvar. Våra reformer måste därför alltid gå hand i hand med en hållbar utveckling och vara framtidssäkrade. Dessutom måste frågan lyftas ut alla aspekter – inte bara utifrån den miljömässiga vilket alltför ofta är fallet. Då kommer vi att få lösningar som slår ut människor.  Jag tror att socialdemokratisk politik här är nyckeln till att förena en hållbar utveckling med ett jämlikt samhälle. Ett annat viktigt område för mig är bostadsfrågan, där jag varit engagerad i studentbostadsdebatten. Jag är också engagerad i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor – till exempel tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm. Där har jag varit en av dem som drivit på för fyrspår Stockholm – Uppsala. Något som Socialdemokraterna nu lovar inför valet.

Jämställdhetsfrågor och demokratifrågor är något som jag alltid tar hänsyn till i alla politikområden – de genomsyrar allt! Jag vill också se en ny human, solidarisk och rättighetsbaserad migrationspolitik – något jag arbetat aktivt med inom S-studenters migrationspolitiska nätverk.

Gällande Uppsalas framtid så har jag varit programsekreterare för vårt lokala valmanifest och stödjer helhjärtat alla förslag om ett bättre Uppsala för alla som ni kan läsa om på www.ettbättreuppsala.se 

Vad har jag för erfarenhet?

I Socialdemokraterna är jag aktiv som ledamot i S-studentsföreningen Laboremus styrelse, Centrala stans styrelse och S-studenters valberedning. Jag är också ombud i Representantskapet för Uppsala arbetarekommun, suppleant i Uppsala arbetarekommuns styrelse och ledamot i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Jag är medlem i Socialdemokraternas nationella forskningspolitiska nätverk och S-studenters migrationspolitiska nätverk – och jag driver utbildningspolitiska frågor och infrastrukturfrågor. Jag har också varit vice ordförande för Laboremus och med i den skrivargrupp som tog fram Socialdemokratiska studentförbundets senaste högskolepolitiska program. Inför valen 2014 har jag även haft ett ideellt uppdrag att leda framtagandet av ett tidningsmaterial till valrörelsen i Uppsala.

Tidigare arbetade jag som jag tidigare nämnt heltid som ordförande för den svenska nationella studentrörelsen, SFS, med en kvarts miljon medlemmar i de anslutna studentkårerna. Det innebar ett intensivt arbete med frågor rörande utbildningspolitik, bostäder, jämställdhet i högskolan, studiemedel samt med att stärka studenternas rättigheter. Före tiden på SFS arbetade jag som ordförande på heltid för Uppsala studentkår. Jag satt även i universitetsledningen och var studenternas representant vid Rektors beslutssammanträden. Innan dess var jag också vice ordförande på heltid ett år för Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

Jag har också suttit två år i styrelsen för Uppsala universitet. Jag har också suttit i styrelsen för bland annat Drivhuset Uppsala, Studentbokhandeln och Stiftelsen Studenten, i arbetsutskottet för kvarteret Ubbo i Uppsala och i Uppsala universitets akademiska senat. Tidigare har jag också varit engagerad i att anordna arrangemang som t.ex. Forsränningen i Uppsala den Sista april.

Jag hoppas nu få chansen att använda mina kunskaper i arbetet för ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle.