Vårpromotionen

I fredags var det vårpromotion vid Uppsala universitet. Det innebär att man som kårordförande är med och tillsammans med Curator Curatorum leder in studenterna i aulan i processionen. Det var roligt. I aulan sker sedan en högtidlig ceremoni där doktorerna promoveras till latinska mässanden och musik. Nedan finns en bild när vi går in i aulan, jag är den med mössa och ordförandekedja.

Jag som kårordförande höll även ett hyllningstal till jubeldoktorerna i slutet på ceremonin. Jubeldoktorerna är de som blev doktorer för 50 år sedan, så det är både ett svårt och roligt tal att hålla. Talet följer nedan, som ni kan se så finns det några små politiska poänger inskrivnina då många, såsom landshövding, ärkebiskop, rektor och universitetskansler lyssnar.

Efteråt blev det bal på slottet där jag fick chansen att prata med en av kårens hedersmedlemmar, Birgitta Dahl, om kårens framtid. Det var trevligt.

Annars har veckan präglats av följande stora ärende, http://www.uppsalastudentkar.nu/sv/node/3514, den konstiga nedläggningen av utbildningen i textilvetenskap. Detta har vi lyft mot universitetet centralt och mot media, vilket även studenterna gjort. Nu verkar det ge resultat och rektor har börjat poängtera att studenterna inte får handla i kläm. Det har kommit ett kort uttalande i universen.

Promotionstalet: Ärade Jubeldoktorer
För mig som ordförande för Uppsala studentkår och därmed representant för Uppsalas studenter är det en mycket stor ära och glädje att få framföra studenternas hyllning till er som promoverades för 50 år sedan. Idag hälsas ni, högaktade jubeldoktorer, åter efter femtio år i vetenskapens och samhällets tjänst.
Promotorn Carl von Linné sade vid promotionen 1754 till promovanderna att de ”med det heligaste äktenskapsförbund förenats med Medicinen”. 50 år senare vid promotionen 1804 fann promotorn att två doktorer som närvarade hade kallats till guldbröllop gällande detta äktenskapsförbund med sin vetenskap. Då skapades traditionen om jubeldoktoratet. Jag ser det som ett erkännande från universitetet och er fakultet för ett långt och troget liv i vetenskapens tjänst.
Söndagen den 31 maj 1959, för femtio år sedan, utsågs 11 jubeldoktorer vid Uppsala universitet. Man promoverade då även 40 individer till doktorer. 4 stycken av dessa var kvinnor. Den statistiken ser bättre ut idag, men det finns fortfarande en bit kvar att vandra. Högskoleverket rapporterade i dagarna att det är en högre andel män än kvinnor som väljer att doktorera.
Idag, den 29 maj 2009, sker så den magiska promoveringsceremonin åter, latinska texter mässas högtidligt och promovendi kröns med hattar och kransar till välljudande processionsmusik. Genom denna vackra ceremoni visar Uppsala universitet på vilken gemenskap som finns mellan fakulteterna och över åldersgränserna. Det är dock viktigt att detta inte blir endast en ceremoni.

Universitetet måste fortsätta att värna om sin mångfald och sitt arbete över fakultetsgränserna. För här i Uppsala finns en världsunik bildningsmiljö. Det är tvärvetenskapen tillsammans med det enastående studentlivet med kårer och nationer som gör Uppsala unikt. Detta gör att vi som är dagens studenter söker oss hit för att bilda och utbilda oss. Det ger oss även unika perspektiv och lärdomar som vi tar med oss vidare längst livets väg. Jubeldoktorer! Uppsalas studenter vill hylla er och de insatser ni gjort för utbildning och forskning, som lärare, handledare och forskare. Genom ert sökande efter sanningen har ni tänt det ljus som vi studenter måste föra vidare ut i samhället, för att sprida kunskap, demokrati, jämlikhet, rättvisa, hållbara tekniska innovationer och humanitet.
Jag ber er dock Jubeldoktorer, avstanna ännu inte i ert engagemang.
Det ställs nämligen allt hårdare krav på den högre utbildningen samtidigt som rapporter visar på att dess ekonomiska anslag urholkats. Låt oss därför aldrig tillåta att den högre utbildningen blir en bricka i det ekonomiska spelet, att den blir avgiftsbelagd eller att dess studenter ska ses som passiva kunder, inte minst då utbildning sedan 1948 är en mänsklig rättighet enligt FN. Vi studenter precis som rektor hoppas därtill att alla förändringar genomförs varsamt.
Det är även så att studentkåren av statsmakten nu troligen kommer att påtvingas organisationsförändringar som hotar att kväva det som är kärnan i kårernas verksamhet, studiebevakningen och studenternas inflytande över utbildningen. Framtiden är därmed sannerligen oviss för Uppsalas studenter. Detta kommer säkerligen att behöva bemötas i stor enighet från lärosäte och studenter. Ty studenterna och lärosätet behöver varandra. Och jag är förviss om att här i Uppsala finns styrkan och viljan att klara utmaningarna. Vördade Jubeldoktorer. Ni behövs, era insatser är de slutgiltiga bevisen på den högre utbildningens roll i samhället. Ni har även genom er erfarenhet förmågan att se de större perspektiven. Era insatser för att bygga broar mellan forskning och utbildning har också varit ovärderliga. Det är genom ert arbete som värdet av akademisk utbildning bevaras.  Uppmuntra de som följer er att engagera sig i forskning och undervisning på ett sådant vis att utbildningen stimulerar till fördjupning och vidare vyer. Förmedla era lärdomar till samhället och delta i universitetets liv. Inspirera kommande generationer av studenter. Ärade jubeldoktorer, med värme och tillgivenhet vill jag och Uppsalas studenter lyckönska er till ert dubbla förbund med vetenskapen, denna utomordentligt vackra högtidsdag.

Klas-Herman Lundgren
Uppsala studentkårs ordförande 2008-2009