Riksdagsledamöter, ta ert ansvar!

Öppen debattartikel gällande kår- och nationsobligatoriet:

Riksdagsledamöter, ta ert ansvar för den högre utbildningen och studenterna!

Idag tas beslut gällande avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet. Den 20 maj debatterades kår- och nationsobligatoriets avskaffande, som om det genomförs kommer att göra medlemskap i studentkårer och studentnationer frivilligt i framtiden, i riksdagen. Vi representanter från Uppsala studentkår fanns på plats på åhörarläktaren tillsammans med representanter från andra studentkårer och från Sveriges förenade studentkårer, (SFS) trots den sena timmen för debatten. Dock var ansvarige ministern Lars Leijonborg inte där. Kritiken mot förslaget var svidande och ett reellt försvar uteblev på många punkter. En fråga som ställdes otaliga gånger var varför man skrotat utredningens välgrundade finansieringsstöd till studentkårerna och istället lagt fram ett föreslag med endast en tredjedel av utredningens miniminivå? Många frågor ställdes även angående vilka beräkningar som legat till grund för denna förändring. Varifrån kom de nya siffrorna? Inga svar gavs tyvärr. Vi tycker inte detta är ett förslag som kan röstas igenom. Leijonborg har frångått grunderna från utredningen och remissinstanserna för att istället, som det verkar, endast höfta till med en alltför låg siffra. Sveriges lärosäten behöver sina studentkårer och nationer för att ge världsunika och välfungerande utbildningsmiljöer. Genomför man förslaget riskerar studentkårerna på många orter i landet att gå under och utbildningsbevakningen kan då kollapsa.

Vi har förstått att partilinjerna är hårda inför det kommande beslutet. Moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson lyfte i DN den 21 maj 2009 under rubriken ”Riksdagen har blivit maktlös” att ledamöterna alltför troget följer sina respektive partier, och hon menar att ledamöterna endast blivit knapptryckare. Vi hoppas att detta inte är helt sant. Vi hoppas att det i den kommande omröstningen ska visa sig att de folkvalda ledamöterna faktiskt vågar visa att vi vill bevara dagens goda studentmedverkan och det därav följande kvalitetshöjande arbetet inom den högre utbildningen. Att rösta för regeringens förslag är tydligt oansvarsfullt och ett hot mot en välfungerande studentrörelse, detta oavsett vad man tycker i principfrågan gällande obligatoriets vara eller icke vara.

Ett annat sätt att lösa denna svåra fråga vore förstås om ansvarsfulla politiker inom alliansen vågade visa att det finns brister i förslaget, och antingen höja ersättningsnivån till den nivå som utredningen, lärosätena och studenterna föreslagit, eller lägga hela ärendet på is och först redovisa verklighetsbaserade underlag för beräkningarna innan ett beslut kan fattas.

Det nuvarande förslaget har inga konsekvensanalyser och det är inte långsiktigt hållbart. Finansieringen är inte säkrad, utredningens förslag har i stor utsträckning frångåtts och mängder av kritiska remissinstanser såsom lärosäten och studentkårer har motsatt sig det nu framlagda förslaget.

Nu hoppas vi på att riksdagsledamöterna visar att de tar sitt ansvar för den högre utbildningen och studenterna! Rösta därför nej idag i omröstningen i riksdagen!

Klas-Herman Lundgren

Ordförande

Uppsala studentkår