Sverige underkänt när det gäller kvalitetsgranskning av högre utbildning!

Idag var jag på universitetsstyrelsemöte med Uppsala universitet när en rejäl högskolepolitisk bomb slog ner. I ett pressmeddelande från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) kunde vi läsa att Sverige blivit underkänt när det gäller kvalitetssäkring av högre utbildning av The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

SUHF skriver bland annat följande i sitt pressmeddelande:

Sveriges utvärderingssystem av högre utbildning underkänns

En utvärdering initierad av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA har fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning. Det svenska systemet överensstämmer inte längre med den gemensamma standarden ESG. Det innebär att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning riskerar att devalveras i ett internationellt sammanhang. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) anser att kritiken är befogad, och är djupt bekymrat över situationen.

samt:

 SUHF har under arbetet med det nya svenska utvärderingssystemet i många sammanhang framfört liknande kritik som ENQA nu för fram, men inte fått gehör.  Kritiken gäller såväl utvärderingssystemets inriktning och utformning som allvarliga brister i Högskoleverkets självständighet gentemot regering och riksdag.

Det här var något som jag och många andra aktiva inom sektorn länge befarat skulle hända. När jag var ordförande för Sveriges förenade studentkårer 2009 var frågan om detta kvalitetsutvärderingssystem uppe i en het politisk debatt och många lyfte då farhågan att vi skulle bli underkända av ENQA. Mycket handlade då om att utbildningsdepartementet körde över Högskoleverket och gjorde sitt eget förslag på system, vilket även ledde till att dåvarande universitetskansler Anders Flodström avgick. I debatten kallades bland annat ansvarig minister Tobias Krantz (fp) till ett slutet möte med utbildningsutskottet (där jag deltog). Lärosäten, fackförbund och studenter skrev kritiska artiklar och ministern KU-anmäldes av Marie Granlund (s).

Jag skrev då bland annat följande på min blogg:

På ett europeiskt plan krävs det nämligen att kvalitetsgranskande myndigheter har en självständighet från politiska beslutsfattare för att certifiera utbildningar. Detta har varit ett orosmoment i diskussionen om regeringen och Högskoleverket. Från ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) citerar jag;

”In relation to this, the autonomy of quality assurance agencies within national HE systems is a necessary condition to the full exercise of their responsibilities, notably with regard to provision of accurate and consistent information to the general public.”

… och så här beskrev jag på Politikerbloggen hur ärendet hanterades:

Det som är den stora stötestenen bakom Flodströms avgång är det system som regeringen vill införa för att mäta kvaliteten på landets högskoleutbildningar. Ingen kritiserar tanken på en kvalitetsgranskning. Utan det vi som studentföreträdare, Flodström, lärosäten och fackförbund vänt oss emot är ministerns sätt att hantera framtagandet, samt att förslaget som helhet faktiskt inte granskar utbildningarnas kvalitet på ett bra sätt. Viktigt i sammanhanget är att det är det här förslaget som lett till att Krantz både blivit KU-anmäld och att utbildningsutskottet har hållit en sluten och kritisk utfrågning av honom. Det är inte småpotatis.

Högskoleverkets ursprungliga systemförslag togs fram i samarbete med studenter och lärosäten med ett brett stöd utifrån regeringens ursprungliga krav. Det kastades dock åt sidan av forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz och statssekreteraren som inte var nöjda. Expertmyndighetens förslag förkastades och regeringen gjorde istället sin egen variant. Det nya förslaget förankrades inte och presenterades sedan via en powerpointpresentation för sektorn och benämndes av Flodström som “amatörmässigt och lekmannamässigt”. Vi och många andra var upprörda över den dåliga förankringen och att en expertmyndighet kunde köras över så av regeringen.

Dåvarande kansler Anders Flodström skrev själv så här:

”Det är politikens ansvar att vara tydlig med idéerna och genom uppdrag till myndigheterna få dessa idéer förverkligade. Vad jag under sista året sett är en mikrostyrning av hur ett nytt kvalitetssystem ska se ut utan att Utbildningsdepartementet i klartext talat om för Högskoleverket vad som är felet med det förslag vi lämnat. Att sedan tjänstemän på departementet tar fram ett eget förslag som står i strid med våra åtaganden i Europa är orimligt. Idéer förverkligas genom den framtid de skapar!”

Jag skrev även följande här på min blogg:

Debatten tog fart och SULFs ordförande intervjuades i SvD. Företrädare för Göteborgs och Lunds universitet samt studentkårerna vid lärosätena skrev i artikeln ”Högskolorna körs över” sedan nyligen i Sydsvenskan att de hoppas att högskole- och forskningsminister Tobias Krantz ändå lyssnar till invändningarna mot det föreslagna systemets brister. Jag uppmande studentkårerna att skriva ett öppet brev till departementet och kårerna var snabba att skriva. Många ute i studentrörelsen är fruktansvärt upprörda över att sådant här kan få ske. Umeå studentkår, Lunds universitets studentkårer, SöderS studentkår vid Södertörn, Uppsala studentkår, Växjö studentkår, Göteborgs universitets studentkårer, Högskolan västs studentkår, Karlstad studentkår, FFS med flera vet jag bekräftat har skickat in brev till departementet.

Vi släppte även pressmeddelandet ”Det nya kvalitetssäkringssystemet är inte kvalitetssäkrat”.

(Ännu ett inlägg jag skrev om det hela.)

Nu ser vi alltså följderna av detta handlande. Ännu ett ”vad var det vi sa” från sektorn och studentkårerna.

Jag hoppas att åtgärder vidtas snarast för att ordna upp detta. Hur ska vi kunna ha ett system som påverkar takbelopp och resurser till den högre utbildningen om det går att säga att det inte håller måttet enligt ENQA?

Jag vill förresten även minnas att Mikael Damberg frågade Tobias Krantz om just ENQA utan att det ledde till någon eftertanke:

 

Skriftlig fråga 2009/10:644 Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan

den 15 mars

Fråga 2009/10:644 Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Efter den senaste tidens debatt om det nya kvalitetsutvärderingssystemet för universitet och högskolor vill jag fråga högskoleministern hur regeringen ser på universitetskanslerns bedömning ”att det är högst tveksamt om ett svenskt kvalitetsutvärderingssystem, som styrts i detalj av departementet på det här sättet, kommer att godkännas av ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) eller EQR (European Quality Register)”.

Min fråga till statsrådet är på vilket sätt, enligt statsrådets bedömning, det skulle påverka både studenter och den svenska högskolans internationella konkurrenskraft om svensk universitetsutbildning inte utvärderades av en ackrediterad organisation.

 

 

 SFS skriver även väl om frågan och även Christian Strålhman.